2581
2553

دوسالہ باھمیم باھم زندگے میکنیم اگہ ھمہ چے خوب بود باھم تفاھم داشتیم بعد ازدواج کنیم من طلاق گرفتم باپسرم کہ 14 سالشہ و پسرخواھرام زندگی میکنم نامزدمم پیش ماست البتہ بیشتر طبقہ بالاست چون دوست خواھرزادمہ وخواھرزادم وخانوادہ در جریانن خیلے دوسش دارن شب من رفتم بخوابم اون تو اتاق پیش خواھرزادم میخوابہ منو پسرم پیش ھم موبایلش دست پسرم بودہ بازے میکردہ خودش خوابش میبرہ یدفعہ ی پیام از واتساب ساعت 1ونیم اومد شبت بخیر عشقم خیلی خیلی دوست دارم میبوسمت خواب من ببینے و کلی استیکر بوس و قلب پسرم اسکرین گرفت فرستادہ براے من بہ اسم محمد ھم بود صبحش بیدار شدیم دعوامون شد زیر بار نمیرفت ھزارتا دروغ گفت کہ دوست دختر دوستمہ گفتہ من امتحانش کنم زنگ زدم دوستش اصلا خبر نداشت زیر بار نمیرفت منم فقط اشک میریختم مث دیوونہ ھا شدہ بودم کلافہ نمیدونستم چیکار کنم تا اوج اعتمادم یھو این پیامو دیدم ھمش میخاست برہ خونشون نمیذاشتم میگفتم تکلیف اینو مشخص کن بعد برو البتہ در حد نیم ساعت رفت ھمون موقع بہ دخترہ ھماھنگ کردہ بود کہ بگو اسمم سمیہ ھست دوست سعیدم و۔ ۔ ولی دخترہ خیلے پست بود من باھاش حرف زدم حرفای خیلے زشتے زد کہ کلی باھم رابطہ داشتیم و۔۔ خلاصہ طبق حرفھاے کہ نامزدم بھش گفتہ بود بگہ نزد برعکس اینا رو گفت کہ رابطمون خراب کنہ واااے خدا نصیب ھیچکسے نکنہ حتی دشمنم کلافہ بودم کہ چیکار کنم بذارمش برہ اینجور بعد میومد چن تا دروغ میگفت تبرئہ کنہ خودش فقط میخاستم ببینم کیہ کہ بخاطرش انقدر منو بی احترام میکرد اونم من کہ جونم براش میدادم بدون اجازش تا دم در نمیرفتم بہ زور راضیش گرفتم پرینت تلفن از ماے ایرانسل گرفت بہ مدت سہ ماہ ھر روز حرف زدن اونم تو خونہ من صبحا کہ زود بیدار میشدہ یا تو اتاقش بودہ چت میکردن فقط تو پیاما و زنگھا دیدم سہ ماہ ھرروز بود درصوررتئ کہ بیشتر تو واتساب بود ارتباطتشون خدا میدونہ چن وقت درتماس بودن نذاشت بیشتر از سہ ماہ پرینت بگیرم الانم میگہ چیزی نبودہ رابطہ نبودہ شما بگین میشہ براحتے فراموشش کنم دختر تو محلشون بودہ کہ چن سال قبل ھم باھم بودن مامانش نقشہ میریزہ این میرہ اونجا بعد سروصدا کہ اومدہ تو خونم پس باید بادخترم ازدواج کنی ھمچین خانوادہ اے بے بندبارئ ان بھم میگہ نباید اصلا راجب خیانتہ حرف بزنے وقتے میرہ محلشون میمیرم و زندہ میشم منو نمیبرہ میگہ زودہ میترسم باز باھم باشن شما باشین باز اعتماد میکنین دیگہ ھیچوقت حرفش نمیزنین میذارین ھر ھفتہ برہ محلشون کہ صددرصد اونم میبینہ لطفا راھنماییم کنین ازش جدا بشم بنظرتون چہ دلیلی دارہ بعد از 8 سال بازم باھم ھستن من چیکار کنم این وسط

خدا رو شکر کن قبل عقد فهمیدی چ آدمیه 

هیچی تمومش کن کسی ک یبار خیانت کرده بازم میکنه 

میشه برای شادی روح مهتابم (خواهرم که جوون و پر از آرزو از دنیا رفت )صلوات بفرستید 💔                                          دختر فرفریم سه ساله شدی 👧  میدونی که قشنگترین اتفاق زندگیه منو و باباتی من همه چیتو دوست دارم حتی وقتی میری بغل بابات و دیگه منو یادت میره 🤕 حتی وقتی که باهام لج میکنی میشینی جیغ میزنی و از حرص قرمز میشی 😕 حتی وقتی که من حواسم نیست یهو جیم میشی و بعدش میبینم ت ر زدی به جایی / حتی وقتی گریه میکنی و بغلت میکنم باحرص موهامو میکشی / شاید ی روزی بزرگ شدی و این سایت باشه و بیای امضامو ببینی 😐  مادر یعنی: همه دردات مال من/       یاخچی که وارسان ♡                     دکتر انوشه راست میگه که : گیریم عذر خواهی کردی برای حرفی که زدی با ذاتی که آشکار شد چه میکنی /؟!

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا مشکلت حل میشه 💕🌷

خیلی ببخشید عزیزم اگه نمیخوای برای بار دوم جدا بشی دیگه اسمشم نیار 

صد درصد همدیگرو دوس دارن دلشون پیش همه بعد ۸ سال هنوز باهمن...

اینجور ک حرفشو زدی کلا قیدشو،بزن

شما باید خیلی هوشیارتر از قبل انتخاب کنید همسرتون رو 

موفق باشید 


همه داروندارمی دختر نازم👼🌸♥️
2603

نه من بودم محال بود بهش اعتماد کنم.چقدر قشنگ تونسته ازت مخفی کنه تو هم شانسی فهمیدی.دروغگو و دو روعه‌‌.خودتو حرومش نکن.البته خودتم بی تقصیر نیستی.چرا نه به داره نه به باره آنقدر لی لی به لالاش گذاشتی خونه هم بهش دادی.پرروترش کردی.این درست بشو نیست

تموم کن بره ...مشخصه با همن ...میدونم سختت هست ولی الان همه چی تموم بشه بهتره تا وقتی ک شما ازش بچه دار شدی آقا فلنگو بست رفت ...ببخشیدا ولی حرم زادس ک میگه جیزی نبوده ..بزن بهم بره ..خودتو پسرت عشق کنین

خدایا کمکم کن ...حاجتم رو از تو میخام..امیدم رونا امید نکن😔

گوه تو این رابطه ها 

تو باید قوی تر از قبل باشی آدم دوبار اشتباه نمیکنه

افکار من دقیقا تو آهنگ بهشت تتلو خلاصه میشه. (BTS)نه میشناسمشون نه حتی 1 آهنگشون و شنیدم فقط حااال کردم بنویسم  BTS چون پسرای گروهش برام بانمکن.تتلیتی م بشدت با آهنگاش حال میکنم. شادمهریم خراااب😍ب قول تتل ببین اینا چی ن ک بینشون این منه تیکه پاره آدم ترینم. گاهی آدم با 1 اشتباه 19 نمیشه صفر میشه... خطاب ب حسودایی ک بخاطره اسم کاربریم بام بحث کردن ک واسه باره 100م ترکیدم دوباره همین اسم کاربری و گذاشتم😌انقدر ساز میزنیم ک زمانه برقصد ز ساز ما روزی رسد ک زمین خلاف بگردد زناز ما (شما حتی ایمانتونم بوی گناه میده) از بدا نترس چون میدونی چقد بدن از خوبا بترس چون نمیدونی چقد بدن...از خودم شرمنده شدم وقتی فهمیدم زندگی یک جشن بالماسکه بود درحالی ک من درآن با چهره ی واقعی حاضر بودم...(حتی اگر باتو مخالف باشم باز درجبهه ی تو می مانم. پس نترس).. این ک یه عده میگید چرا اکثرا میشناسنت چون از 97 عضوم.فقط97 بار تعلیق شدم😊بچه مشهد متعصب رو مشهدیااا😎😌عشقِ شله با قیمه فراوووون. یه بیماری دارم اسمش اینه(کُخ) ینی کخ دارم. فقط یه مشهدی میفهمه اسم بیماریمو😁😂من 0 و 100 م حدوسط ندارم یا مهربونم و خوش زبون یا یه روانیه سنگدل بددهن

دوستان لطفا نظراتون بدین جاے من بودین چیکار میکردین میخام جوابھاتون نشونش بدم بھم میگہ شکاک بدبین تابحال نشدہ ازش لوکیشن بخام یا گیر بھش بدم مدام زنگ نزنم با ترس و لرز زنگش میزنم اونم وقتے قرارہ بیاد ولی طولش میدہ اعتماد بہ نفسم ازم گرفتہ ھمش تحقیرم میکنہ افسردہ شدم شبا ھمش با قرص خواب میخورم چیکار کنم ھیچ دوستے ندارم رفتہ امد کنم خانوادم خارج از کشورن منم اینجا تنھام فک کنین منم خواھرتونم انقد تو زندگے سختے کشیدم ضربہ مغزے شدم منیژیت و۔۔ کہ ھمش سردردمیشم وحشتناک مغزم کار نمیکنی بیشتر حرفای کہ زدہ میشہ یادم میرہ ایناھم چون خیلے تکرار کردم پیاما میخونم حفظم شدہ شما بگید چیکار کنم برم دخترہ ببینم تکلیفم روشن بشہ 

تموم کن بره ...مشخصه با همن ...میدونم سختت هست ولی الان همه چی تموم بشه بهتره تا وقتی ک شما ازش بچه ...

براے تولدش ماشین خریدم براش 350 حتے ی تبریک نگفت ھمش میگفت برام ارزش ندارہ خیلے سادہ ام خیلے ولی این بھم میگہ تو شیلہ پیلہ دارے

2456
خیلی ببخشید عزیزم اگه نمیخوای برای بار دوم جدا بشی دیگه اسمشم نیار  صد درصد همدیگرو دوس دارن د ...

بچھا من ھیشکے رو ندارم واقعا ھیشکے ندارم شماھا کمکم میکنین اینجا گاھے درددل کنم بتونم ازش جدا بشم 


2604
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2653
2608
2530
داغ ترین های تاپیک های امروز