2328

وای خدا تمام این ۹ ماه خاریده الانم میخاره...واقعا عادیه؟برا شما هم جای رد یکم گوشت اضافی اورده؟در حد چند میلی

برا من که خارش نداشت

بعد عملم ترمیم کننده زدم کااامل صاف شد.

شما تونستی یه دکتر برو ببینه