2370
2358

همه خیلی باهام احساس راحتی دارند اینو دوست ندارم هرچیم دلشون میخواد بهم میگند خیلی راحتند

خیلی

نمیدونم چه کار کنم رودربایستی داشته باشند

مثلا یه بار رفته بودیم شمال دمپایی که برداشته بودم واسه ساحل دیدم نیست بعدا دیدم دخترعمم پا کرده رفته ساحل من موندم بی دمپایی

کلا با خواهرشون آنقدر راحت نیستند که با من هستند

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 

سرسنگین و مغرور باش چیزی ازت خاستن سریع انجام نده پرو شدن

لاکت تو سر خودت باشه😑😑😑 چتت؟😑😑 میخوای دلیل زلزله های کشور رو بدونی؟....من یه زن درونگرای بسیار با وقار، بسیار جذاب هستم که وقتی در لیموزینم باز میشه و کفش طلایی مو میزارم بیرون...زمین از هیبتم شروع میکنه به لرزیدن...اینه دلیل زلزله هایی که تو اخبار می بینی😎😎همه دعامیکنن فردا نوبت شهرشون باشه که زلزله توش پا بزاره😎😎😎

بچه ها باورتون نمیشه! برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.


سرسنگین و مغرور باش چیزی ازت خاستن سریع انجام نده پرو شدن

پنج دیقه میتونم سرسنگین باشم

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
پنج دیقه میتونم سرسنگین باشم

سواستفاده میکنن ازت

لاکت تو سر خودت باشه😑😑😑 چتت؟😑😑 میخوای دلیل زلزله های کشور رو بدونی؟....من یه زن درونگرای بسیار با وقار، بسیار جذاب هستم که وقتی در لیموزینم باز میشه و کفش طلایی مو میزارم بیرون...زمین از هیبتم شروع میکنه به لرزیدن...اینه دلیل زلزله هایی که تو اخبار می بینی😎😎همه دعامیکنن فردا نوبت شهرشون باشه که زلزله توش پا بزاره😎😎😎
2372
منم همین مشکل رو دارم خیلی بده هرکی هرچی دوسداره هرکاری دلش میخواد میکنه وانمود میکنه کار بدی نکرده& ...


دقیقا

من وضو میگیرم خیلی با دقت میگیرم اونسری عروس داییم میگه چقدررر دست میکشی ایششش

دخترداییمم میگه حالم بهم خورد آنقدر دست کشیدی

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
سواستفاده میکنن ازت

اره

مسافرت اینام دوست دارند با من بیاند

چون خیلی معرفت خرج میکنم و کار راه میندازم البته از این بابت ناراحت نیستم خدا میبینه

ولی خب حس میکنم پرروشدن دوست دارم یه فاصله ای بینمون ایجاد بشه

کلنم خیلی با محبت و آدم دوستم

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
عزیزم خودت اجازه دادی ک دیگران اینجوری باهات رفتار کنند..‌‌‌‌‌‌‌هر جا دیدی حدشون رو رعایت نمیکنن تذک ...

خیلی مظلومم و تو جواب دادن بی سرزبون

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
همیشه ادمای خیلی خوب رو ادم باهاشون حس راحتی پیدا میکنه

زیادی راحتند

میان خونمون میگند فقط خونه شما راحتیم

ببین خوبه ها

ولی گاهی خب سواستفاده میکنند

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
از اول رو دادی یبار کولی بازی کن پاچه پاره بازی کن ببین کی جرات داره دست بزنع

متاسفانه نمیتونم اصلا باید فعلا در حد تذکر دادن تمرین کنم

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
توهم باهاشون نباش همین اگه نیستی بهشون حرفت رو رک بگو

فعلا از همه فاصله گرفتم تا ببینم یه خورده میتونم احساس راحتی را از بین ببرم

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
دقیقا من وضو میگیرم خیلی با دقت میگیرم اونسری عروس داییم میگه چقدررر دست میکشی ایششش دخترداییمم می ...


بگو فضولی. ب تو چه

از اخلاق خالم خیلی خوشم میاد هرکسی چیزی بهش بگه ک به میلش نباشه یا داره دخالت میکنه رک میگه شما دخالت نکن

بگو فضولی. ب تو چه

من اون موقع هنگ میکنم حالا خیلیم دست نمیکشم ولی خب همه قسمت دستمو مرطوب میکنم مثه بعضیا نیستم نصفه دستشون خشکه وضو میگیرند

بد بودن کار سختی نیست،خوب بودنه که کار سختیه. خوب باشیم🥰.یادمون باشه شیطان،روان شناس خوبیه. برای اینکه کارهای زشتمونو توجیه کنه و  از کارهای خوب و خوب بودن دورمون کنه.قوی باشیم💪بهش نه بگیم. هرچیزی که دلمون میخواد و حال دلمونو خوب میکنه ممکنه خوب نباشه،😈 اون حال خوبه همون لحظه ظاهری و گذراس. خوب باشیم برای رضایت                           ❤️  خالقمون   ❤️ این دنیا خیلی کوتاهه حواسمونو جمع کنیم همه خوشیاش میگذره اصل کاری اونوره. 
2373
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2359

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

2052
2377
2037
2108