2157
2106

دارم دقققققق میکنم خدا لعنتش کنه ابروهامو قرمز کرده حالم خیلیییی بده😔

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜

رییییید تو ابروهام😭

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜

نمیشه ریمو کردددد؟؟ 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜

واااای خدای من دقیقا منم اینطوری شده بودم. دکترساینا رو پیدا کردم و از دکترای اونجا مشورت گرفتم و مشکلم حل شد. [اینجا کلیک کن]

2149
عکس

برو بابا دلت خووشه

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜
چرا عزیزم دوباره نمیری پیشش 😔😔

برم پیشش که بیشتر برینه؟ 

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜
منم میکرو کردم همش ریخت..کرونام خوب شد باید برم ترمیم...میشه عکس ابروها تو بزاری چند شد

چیش ریخت؟ مگه میریزه امیدوارم بریزه بابا

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜
2050
چرا پس .رنگشو با توجه پوستت میزنن. میشع از ابروهات عکس بدی؟ منم می‌خوام برم اما دو دلم که نکنه بعدا ...

نرو بابا رید تو اعصابم گوه زده به ابروم😭

فقط 15 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
💜به حباب نگران لب یک رود قسم...و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت...غصه هم میگذرد...آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند...به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...زندگی ذره كاهیست كه كوهش كردیم...زندگی نام نکوییست كه خارش كردیم...زندگی نیست بجز نم نم باران بهار...زندگی نیست بجز دیدن یار...زندگی نیست به جز عشق...به جز حرف محبت به کسی...ورنه هر خارو خسی زندگی کرده بسی...زندگی تجربه تلخ فراوان دارد...دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...💜دلتنگ پدر...پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست... پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست...نفسم بند نفس های کسی هست که نیست...بی گمان در دل من جای کسی هست که نیست...گفته ام و بارها میگویم بی وجودش حیات مکروه است... همه عمر تکیه گاهم بود پدرم نام کوچکش کوه است...💜خدای عزیزم شکر به خاطر همه ی نعمت هایی که داده ای و نداده ای...که داده هایت نعمت و نداده هایت حکمت است💜
2087

بعد یک هفته سه درجه کمرنگ تر میشه ،یکمم باریکتر میشه .تو ترمیم بگو رنگشو برات عوض کنه .

هرگاه خداوند تورا به لبه پرتگاه هدایت کرد به او اطمینان کن چون یا تورا از پشت خواهد گرفت یا پرواز کردن را به تو خواهد آموخت.
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2154
2142
2152
1872
2117
2139
2037
2144
2052
2108
داغ ترین های تاپیک های امروز