1874
2019
عنوان

امشب ارواح ازاد هستن؟؟😬

| مشاهده متن کامل بحث + 708 بازدید | 85 پست
یهو صدا در زدن اومد😭😭😭

🤣🤣🤣🤣🤣🤣


واییی حس اون موقع ات رو درک می کنم 😅😅😅

کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

امشب روح میاد زیر پتووووووووت

با چنگال سیاه و چشای از حدقه بیرون زده ی دفه😲😲😲😲😲 چنگ میندازه بهتتتتت ...چرا ترسناک نشد😂

 خدا جونم اجازه ی چیزی بگم‌؟   مرسی ک نجاتم دادی  راضیم ب حکمتت گر چ نمیدونم چیه ..‌
الان من در تاریکی مطلق به سر می برم نمی شه ما رو زهر ترک نکنی تو😂😂

عه منم تنهام . ولی لامپ روشنه🤲📿

 من هرگز در زندگی راهنمایی نداشته ام.کسی مرا تربیت فکری و روحی نکرده است.هر چه که دارم از خودم دارم و هرچه که ندارم همه آن چیزهایی است که می توانستمداشته باشم، اما کجرویها و خودنشناختن ها و بن بست ها نگذاشت... بدی های من به خاطر بدی کردن نیست.به خاطر احساس شدید خوبی های بی حاصل است...همیشه سعی کرده ام مثل یک در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونی ام راکسی نبیند و نشناسد...ما فقط می توانیم حسی را زیر پایمان لگد کنیمولی نمی توانیم آن را اصلا نداشته باشیم...نمی دانم رسیدن چیست، اما بی گمان مقصدی است که همه وجودم به سوی آنجاری می شود...بدی های من چه هستند جز شرم و عجز خوبی های من از بیان کردن،جز ناله اسارت خوبی های من در این دنیایی که تا چشم کار می کنددیوار است و دیوار است و دیوار است و جیره بندی آفتاب است وقحطی فرصت است و ترس است و خفگی است و حقارت است...🖤فروغ فرخزاد🖤 این کاربری دست دونفره

طبق روایت امام صادق ع همه مردگان جمعه ها به دیدن خانواده خود می روند 

کسایی هم که درجه بالاتری داشته باشن بیشتر

سعی کن ی فاتحه بخونی برای رفتگانتون 

به جا این فکرا    

عاا منتظر بودم دور روح داخل عکس خط بکشم چیزی یافت نشد    

🤣🤣🤣🤣🤣


کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
امشب روح میاد زیر پتووووووووت با چنگال سیاه و چشای از حدقه بیرون زده ی دفه😲😲😲😲😲 چنگ میندازه به ...

گرگه مگه😬 یه ذره واقعی تر بترسون ☹😂😂

 من هرگز در زندگی راهنمایی نداشته ام.کسی مرا تربیت فکری و روحی نکرده است.هر چه که دارم از خودم دارم و هرچه که ندارم همه آن چیزهایی است که می توانستمداشته باشم، اما کجرویها و خودنشناختن ها و بن بست ها نگذاشت... بدی های من به خاطر بدی کردن نیست.به خاطر احساس شدید خوبی های بی حاصل است...همیشه سعی کرده ام مثل یک در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونی ام راکسی نبیند و نشناسد...ما فقط می توانیم حسی را زیر پایمان لگد کنیمولی نمی توانیم آن را اصلا نداشته باشیم...نمی دانم رسیدن چیست، اما بی گمان مقصدی است که همه وجودم به سوی آنجاری می شود...بدی های من چه هستند جز شرم و عجز خوبی های من از بیان کردن،جز ناله اسارت خوبی های من در این دنیایی که تا چشم کار می کنددیوار است و دیوار است و دیوار است و جیره بندی آفتاب است وقحطی فرصت است و ترس است و خفگی است و حقارت است...🖤فروغ فرخزاد🖤 این کاربری دست دونفره
امشب روح میاد زیر پتووووووووت با چنگال سیاه و چشای از حدقه بیرون زده ی دفه😲😲😲😲😲 چنگ میندازه به ...

نهههه کم نصفه شبی ما رو ترسوندن تو مهر تایید رو زدی 🤕😑😕

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
عه منم تنهام . ولی لامپ روشنه🤲📿

😂😂😂😂😂

خببب پس نمی ترسی ولی اینجا تاریکی مطلقه🤕🤕🤕

فقط من بیدارم😂

کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
ب نظرتون روح اونایی ک خودکشی کردن چ جوریعععع ؟

اونا تو قالبای یخ حبس شدن😂😂 طبق گفته های معلم دینی دبستان😬

 من هرگز در زندگی راهنمایی نداشته ام.کسی مرا تربیت فکری و روحی نکرده است.هر چه که دارم از خودم دارم و هرچه که ندارم همه آن چیزهایی است که می توانستمداشته باشم، اما کجرویها و خودنشناختن ها و بن بست ها نگذاشت... بدی های من به خاطر بدی کردن نیست.به خاطر احساس شدید خوبی های بی حاصل است...همیشه سعی کرده ام مثل یک در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونی ام راکسی نبیند و نشناسد...ما فقط می توانیم حسی را زیر پایمان لگد کنیمولی نمی توانیم آن را اصلا نداشته باشیم...نمی دانم رسیدن چیست، اما بی گمان مقصدی است که همه وجودم به سوی آنجاری می شود...بدی های من چه هستند جز شرم و عجز خوبی های من از بیان کردن،جز ناله اسارت خوبی های من در این دنیایی که تا چشم کار می کنددیوار است و دیوار است و دیوار است و جیره بندی آفتاب است وقحطی فرصت است و ترس است و خفگی است و حقارت است...🖤فروغ فرخزاد🖤 این کاربری دست دونفره
ب نظرتون روح اونایی ک خودکشی کردن چ جوریعععع ؟

در عذاب الهی 

خیلی باید براشون خیرات کنن

خیلییی

یکی هست هر وقت میرم قبرستون با اینک نمیشناسمش همیشه براش فاتحه میخونم چون خودکشی کرده خیلی لازم داره

نهههه کم نصفه شبی ما رو ترسوندن تو مهر تایید رو زدی 🤕😑😕 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ععهههههه

حالا میگم ب نظرت روح اینایی ک خودکشی کردن چ جوریع ؟

 خدا جونم اجازه ی چیزی بگم‌؟   مرسی ک نجاتم دادی  راضیم ب حکمتت گر چ نمیدونم چیه ..‌
اونا تو قالبای یخ حبس شدن😂😂 طبق گفته های معلم دینی دبستان😬

🤣🤣🤣🤣🤣

ابولفضل😂😂

کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
در عذاب الهی  خیلی باید براشون خیرات کنن خیلییی یکی هست هر وقت میرم قبرستون با اینک نمیشناسم ...

افرین ..بهت احتیاج داره عزیز نمیدونی چرا ؟

 خدا جونم اجازه ی چیزی بگم‌؟   مرسی ک نجاتم دادی  راضیم ب حکمتت گر چ نمیدونم چیه ..‌
ععهههههه حالا میگم ب نظرت روح اینایی ک خودکشی کردن چ جوریع ؟

اونا دیگه تا ابد عذاب می کشن من فکر می کنم آتشی باشه🤕🤕

هعیییی خیلی حماقت کردن که خودکشی کردن 


کاربر نی نی سایت(با کاربر انتقام هستم)  من اعصاب ندارم لایک کنی نفرییین ات می کنم آه ام می گیرتت 😑😒  چرا می زنی 😳..................................برو کنار اعصاب ندارم بذار رد شم 😑😑😑هر کی بیاد از روش میرم راه رو باز کنید 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️.............‌...................................................😑😑
ععهههههه حالا میگم ب نظرت روح اینایی ک خودکشی کردن چ جوریع ؟

خدا چند نفر رو هیچ وقت از جهنم خارج نمیکنه :

کسایی ک خودکشی کردن 

کسایی که در مقابل خدا ایستادن با آگاهی در واقع کافر واقعی 

بقیشم من یادم نمیاد دروغ چرا


1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
2028
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1927
1766
داغ ترین های تاپیک های امروز