1874
2019
عنوان

💕هربژی کورد 💕 کورده جوانکان ورن

| مشاهده متن کامل بحث + 7166 بازدید | 727 پست

سلاو له خو تو همو ئاوانی لی رین

آقا    🙋   و کورد    🔵💲💙  بجای ایراد گرفتن  از دیگران   به فکر اصلاح خود باش 👐انگشتان دست را ببین بعد قضاوت کن 👂👂برای یاد گیری هیچ وقت دیر نیست  😑در جمع همیشه  خاموش باش  تا ذهن تقویت شود 
چیو نمی فهمی درخدمت آموزش بدم 

همین حرفتونو

                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

سلام ژنی یا پیاومنیژ کوردم

من ژن

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
😂😂پشما م

😂😂😂😂من با چمن میزنم تو با چی‌میزنی😂😂😂

ب ارواح جدم      نیستی در حدم 😉                                      نه اینکه  نخوامااااا                                        ولی واقعا در حدم نیست                                                                ک بعضیارو آدم حساب کنم😏
میگه زنده باشه کورد ،کوردای قشنگ بیان

اها🥺مرسی ک

                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

مه هم کوردم سلام و هر چ کورده 🤗🤗😍😍😍 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ 💁ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ / دانی ک از ادمی چ ماند پس مرگ   عشق است و محبت است و باقی همه هیییچ......😍😍
همین حرفتونو

فک کردم کوردی ژینا اسم کوردیه (هربژی کورد) یعنی( زنده باشی کورد )فهمیدی آموزش رایکان 😂😂

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
ا عکس پروفایلتو عوض کردی😍مبارکه

ار قهرم بات😒چرا معنی نکردی ک

                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید

سلاااامممممم......خوفین؟؟😁😁😁⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩

فقط 11 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بخند____در شأن 🌒 نیست ک___ غمگین بماند:)                هذا من فضل ربی:)
😂😂😂😂من با چمن میزنم تو با چی‌میزنی😂😂😂

مشخص نی نی سایت😂

                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
مه هم کوردم سلام و هر چ کورده 🤗🤗😍😍😍 

حی حی ربی به خه ری سرچاوان😍

💕هربژی کورد💕 درپس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد  یک نفرمی سوزد  ویک نفر می میرد   قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود  حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!   کاربرساله ۹۵هستم خودمم نمی دونم چطور اومدم اینجارو پیداکردم مثل چراغ جادویی یه هو اومدم تو تاچشم بازکردم اوه چندسال گذشته ومن معتاد شدم 😁
ار قهرم بات😒چرا معنی نکردی ک

چیو میخای من معنی کنم برات؟؟😁⁦✌️⁩

فقط 11 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
بخند____در شأن 🌒 نیست ک___ غمگین بماند:)                هذا من فضل ربی:)
فک کردم کوردی ژینا اسم کوردیه (هربژی کورد) یعنی( زنده باشی کورد )فهمیدی آموزش رایکان 😂😂

بلع اسمم کوردیع خودم شمالیم 


                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
فک کردم کوردی ژینا اسم کوردیه (هربژی کورد) یعنی( زنده باشی کورد )فهمیدی آموزش رایکان 😂😂

د کو نیشی؟؟ استاتر جان

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ 💁ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ / دانی ک از ادمی چ ماند پس مرگ   عشق است و محبت است و باقی همه هیییچ......😍😍
مشخص نی نی سایت😂

😂😂😂😂😂تو روحت 

ب ارواح جدم      نیستی در حدم 😉                                      نه اینکه  نخوامااااا                                        ولی واقعا در حدم نیست                                                                ک بعضیارو آدم حساب کنم😏
چرارناراحتی    

نیسم😂

                 Будь твоей головой                                    انـسان نا صحیـحی هستم،در تمـام ابـعاد...             هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم                    هـر کع میـگرداند از مـا روی،ممنـونیـم مـا                                                                 این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتوتی دستتو تا ارنج کنی تو قفسع من،شیش ماه بعد و یکسال بعد کع با دیدن دستت وحشت میکنم بهم بگی کینع ایم،خیر کینع ای نیستم .زخم خورده ام...شاید باورت نشع اما من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم..                             . غذا تو گلوتون گیر کردع، من هم محکم میتونم بزنم ب پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا  کنم کدومو انتخاب میکنید
1718
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1872
1763
2028
1927
1766