1874
2047

دوستش ی گاو بزرگ بودع

         اونی که ازت بد میگع!سرسخت ترین پیگیرتع؛)                https://t.me/Hich_zh چنلع نوشتع هام.                           هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم              ساکت و بچع محل وراجام:).                                             ولی درستش اینع نماشو داشتع باشی وخودنمایی نکنی.... این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی تا ارنج دستتو کنی تو قفسع سینه من و شیش ماه بعد،یکسال بعد که با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم،زخم خوردع ام•.         دروغ چرا من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم....              غذا تو گلوتون گیر کردع،من هم محکم میتونم بزنم به پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا کنم .کدومو انتخاب میکنید؟!        
2032

دیت اول دختره ازم پرسید حیوان درونت چیه؟ گفتم شیر، گفت ولی بیشتر بهت میخوره سگ باشه، گفتم به خاطر وفاداریم میگی؟ گفت نه چون استخونای اون شیشلیک رو هم خوردی، ول کن دیگه


         اونی که ازت بد میگع!سرسخت ترین پیگیرتع؛)                https://t.me/Hich_zh چنلع نوشتع هام.                           هیتلرم خوبع ها اما من عاشق با پنبع سر بریدنای چرچیلم              ساکت و بچع محل وراجام:).                                             ولی درستش اینع نماشو داشتع باشی وخودنمایی نکنی.... این کینع شتری نیست،زخم عمیقع.تو نمیتونی تا ارنج دستتو کنی تو قفسع سینه من و شیش ماه بعد،یکسال بعد که با دیدن دستات وحشت میکنم بهم بگی کینع ای.خیر کینع ای نیستم،زخم خوردع ام•.         دروغ چرا من به اینکع بعضیا از من خوششون نمیاد افتخار میکنم....              غذا تو گلوتون گیر کردع،من هم محکم میتونم بزنم به پشتتون هم میتونم بشینم و براتون دعا کنم .کدومو انتخاب میکنید؟!        
2051

اندام من در آینده😂

🚫من کالا نیستم که با بکارت قیمت منو مشخص کنی🚫               باور کن قبل از اینکه من زن باشم یک انسان هستم                     ولی مثل تو از کوچکترین حقوق انسانی بهره مند نیستم                چون اینجا قبل از اینکه انسان باشم یک برده جنسی برای شوهر یک مادر برای فرزند یک زن که خود را باید در پوششی پنهان کند برای جامعه و در آخر یک انسان هستم

وقتي همه زندگيت ميشه يه دختر .......٥سال عمرمو گذاشتم پاش .من ميدونم با يكي ديگه س.ميدونم اون منو لو داده .ميدونم اون لو داده. ميدونم منو ديگه نميخواد ،ولي من الان دلم پر  ميكشه واسه اينكه يه بار ديگه ببينمش.ديالوگ متري شيش و نيم