1507
1482
عنوان

نی نی سایتیا دوستون دارم😍😍

514 بازدید | 125 پست

هرکس رودوست دارین تگ کنید حرفای قشنگ بزنیم

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭

منظورت از نی نی سایتیا مائیم؟؟🙄من عادت ندارم

به دوستم میگم چرا باسنت انقد بزرگه؟؟؟ میگه خدا بیامورز مادرم جای پودر بچه بکینگ پودر میزد بهم.....                                                                                                

مناسب‌ترین تورها ویژه فصل پاییز در علی‌بابا

با تشکر فراوان  


ب جز مهندس رضا و جوانمرد 

سعی میکنم از وسایل یک بار مصرف استفاده نکنم ،خصوصا سفره ی یک بار مصرف که اصلا ضروری نیست .همیشه لیوان همراهم دارم .تا بتونم اب معدنی نمیخرم .فروشگاه که میرم کیسه همراهم دارم وپلاستیک نمیگیرم.تابتونم زباله تولید نمیکنم.زباله های خشک وتر رو جدا میکنم وزباله های خشک رو تحویل کانکسای شهرداری میدم .شاید بگید برای چی اینهمه به خودت سختی میدی وقتی هیچ کس رعایت نمیکنه ؟ خودمم گاهی به این فکر کردم گاهی به سختی میفتم ،راحتیم کمترمیشه اما دیگه عادت کردمو ی حس خوب از این رعایت کردنام گرفتم  .همه ی این کارارو میکنم برای برادرزاده هام که وقتی بزرگ شدن اندکی از این طبیعت براشون باقی بمونه .برای بچه های خودم .برای بچه های شما که عاشقشون هستید.میخوام وقتی بزرگ شدن بگم من سهم خودمو انجام دادم وکوتاهی نکردم .
1473
منم دوستون دارم حتی اون دو سه نفر ببعی رو😁

ببعی🤔🤔

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
ب جز مهندس رضا و جوانمرد 


خدایا مچکرم 

سلام لطفا کسی دیگه درخواست کمک نکنه نه شوخی کنه چون واقعا جهان سومی هستیم که بخاطر یه شوخی عادی تو فضای مجازی کاربرا گزارش میزنن واسه طرف با تشکر فراوان
با تشکر فراوان 

ببخشید

منظورم خواهرای نی نی سایتی بودکه دوسشون دارم😂

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
1485
منظورت از نی نی سایتیا مائیم؟؟🙄من عادت ندارم

اره عشقم تووووو😍

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
اره عشقم تووووو😍


به دوستم میگم چرا باسنت انقد بزرگه؟؟؟ میگه خدا بیامورز مادرم جای پودر بچه بکینگ پودر میزد بهم.....                                                                                                
از انسان های بیشعور عاریه گرفته میشود

اهان😂

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
1396
خودتم تگ کن استارتر جان فقط من تگ کنم😁

ینی چی؟

نفهمیدم چی گفتی

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
چیشده باز 😂شب جمعس

چه ربطی داره😒😒

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭

@یخمک_فروش_جهنم    

بیاعشقم...دوست دارم😍😃

مغرورجذاب خودمونمیگممم😒😒😒آهنگ موردعلاقه مه داشتم عضومی شدم گوش می کردم اونوگذاشتم...انقدرتوضیح دادم خسته شدم😕😕😕پس بگو  قراربودکه توبیایی ومن نمی دانستم...👉     ای دردت به جان بی قرارپرگریه ام...😭این همه سال ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟؟🙁حالاکه آمدی،حرف مابسیار...وقت مااندک😥آسمان هم که بارانیست😧               بگویارب چه بدگفتم؟    چه بد کردم؟    که نزدت خویشتن را دیو ودَد کردم!!!   مرایارب نمی خواهی گناه ازتو😞   اگرنفرین به این دنیای بدکردم😢             به حرفم گوش کن یارب...به دردم گوش کن یارب..اگربیهوده میگویم مراخاموش کن یارب..‌😭       بگویاربچه بدگفتم چه بدکردم که نزدت خویشتن رادیو و دَد کردم ...به جز عشقی که دردش رابه من دادی به  من یارب چه بخشیدی که رد کردم فقط درعاشقی یاربمددگفتم شدم عاشق تمنای مددکردم😭
1508
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1477
1511
1492
1426
1462
1479
1402
1504
1439
1483
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
داغ ترین های تاپیک های امروز