1464
1459

میگن از یکسالگی ولی دور و اطرافم میبینم از ده ماهگی نه ماهگیم غذای سفره میدن شما از چند ماهگی بهشون غذای سفره دادین؟؟؟

۶ماهگی اونایی ک میدونم ضرر نداره

😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑🙄😑😐🙄😑🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑🙄😑😐🙄😑😐🙄😐😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐😏😑😐🙄😑😐🙄😶😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😑🙄😑🙄😑😐😶😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😶😐😐🙄😶😐😐🙄😑😐😐😶😑😐🙄😑😑🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😶🙄😐🙄😑😐😶🙄😑😐😶😶🙄😑😐😑😶🙄😑😐😑😶🙄😑😐😶🙄🙄😑😐😑😐😶🙄😑😐😶🙄😐🙄😑🙄😐🙄😐🙄😐😶🙄😑😐😑🙄🙄😑😶🙄😑😐😶🙄😑😐😶🙄😑😐😶🙄😐😑🙄😑😐😶🙄😑😐🙄😑😐😑🙄😑😐🙄😶😐😑🙄😑😐🙄😶😐😑🙄😑😐😶😐😑🙄😐😑🙄🙄😑😐🙄😶😐😶😶😑😐😶🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😐🙄🙄😑😐🙄😑😐🙄😑😑😐🙄😶😐😑😶🙄😶😑😐😐😑😶🙄🙄😑😐😐😑😶😶🙄🙄😑😑😐😑😶🙄🙄😶😑🙄😶😑😐😑😶🙄😶😑😑😶🙄🙄😶😑😐😑😶🙄😶😐😐😑🙄🙄😐😐😶🙄😑😑😶🙄😑😐😶🙄😑😐😶🙄😑😑😶🙄😑😐😶🙄😑😐😑😶🙄😶😑😐😑🙄🙄😶😐😐😶🙄😶😑😐😶🙄🙄😑😐😶🙄🙄😑😐😑🙄🙄😐😐😶🙄🙄😑😐😶🙄😑😐🙄🙄😐😶😑😐😑😐😑😐😑😐😶😑😐😑😶😐😑😶😶😐😑😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😶😐😐😶😶😐😑😶😑😐😶😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶😑😐😑😶🙄😶😑😐😑😶🙄😶😑😐😑😶😶😑😑😐😑😶🙄😶😑😐😑😶🙄🙄😶😑😐😶🙄🙄😶😑😑😐😑😶🙄😶😑😑😐😑🙄🙄😶😑😐😑😶🙄😶😑😐😐😑🙄🙄😑😑😑🙄🙄😑😐😑🙄🙄😶😑😐😑🙄😐😑🙄😶😐😑🙄🙄😑😐😶🙄🙄😑😐😶🙄😶😐😑🙄😶😑😐😶🙄😶😑😐😶🙄😑😐😶🙄😶😐😑🙄🙄😑😐😶🙄😶😐😑🙄😑😐😶🙄😶😑😐😶🙄😑😐😐😶🙄😑😐🙄😑😐😶🙄😶😑😐😑😐😶🙄😶😐😑😶🙄😑😐😶🙄🙄😶😑😑😐😑🙄🙄😑😐😶🙄🙄😶😑😑😐😐😑😶🙄😶😐😐😑🙄🙄😑😐😑😑😶😶😶😐😐😶🙄😑😐😑😶🙄😶😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑😐😑

کارتون‌های پرورش کودک دو زبانه رو از سایت نی نی کارتون خرید کن

چند روزه توی سایت هم تخفیف گذاشتن

برای خرید با تخفیف کلیک کنید

من از سه ماه انواع پوره سوپ میکس هنجی دادم ماشالا الان بااینکدلاغره اشتهاشدعالیه ب دنیاام اومد اب ابگوشت چندقاشق میدادمئخخ

دوبارکاربریم تعلیق شده  به درخواست خودم جدید نیستم
1473

از ده ماهگی دکترش گفت اگر ادویه و فلفل نداره مجازه ولی خب من فقط وقتی پلو داریم میدم اونم هر ۱۰ روز برنج میخوریم

روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم باچشمهایی درشت که همه ی دنیا را زیبا میبیند عاشقانه زندگی میکند، تنفر برایش بی معناست، مهربانی را یادش میدهم، اعتماد راهم...یادش میدهم همه دنیایش را با مادرش قسمت کند، حتی خطاهایش را،آن وقت هیچ وقت تنها نمی ماند ...نمیگویم دخترم بترس ازمردها می گویم بترس ازگرگها، مردهاکه گرگ نیستند، پدرت فرشته ای است که روزی خدا او را فرستاد و روح تنهای مرا لمس کرد و نگذاشت ، تنهابمانم....روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم اما بسیار قوی تر، بسیار بخشنده تر، بسیار مهربان تر و بسیار صبور تر...
1449
منم همینطور دوست دارم باهامون بشینه رو سفره براش بشقاب بزارم غذا بخوره😋

انشأالله به زودی میشنه کنارتون و غذا می خوره

نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است ،                           پس بزن عقرب که دردش کمتر است 
منم همینطور دوست دارم باهامون بشینه رو سفره براش بشقاب بزارم غذا بخوره😋

نمیشینه که جفت پا وسط سفره اس😂😂😂

روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم باچشمهایی درشت که همه ی دنیا را زیبا میبیند عاشقانه زندگی میکند، تنفر برایش بی معناست، مهربانی را یادش میدهم، اعتماد راهم...یادش میدهم همه دنیایش را با مادرش قسمت کند، حتی خطاهایش را،آن وقت هیچ وقت تنها نمی ماند ...نمیگویم دخترم بترس ازمردها می گویم بترس ازگرگها، مردهاکه گرگ نیستند، پدرت فرشته ای است که روزی خدا او را فرستاد و روح تنهای مرا لمس کرد و نگذاشت ، تنهابمانم....روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم اما بسیار قوی تر، بسیار بخشنده تر، بسیار مهربان تر و بسیار صبور تر...
1474
خخخخ عمرا اگه بشبنه بابد بدویی دنبالش از این خیالا نکن خواهر😄

راه بیفته متوجه عمق فاجعه میشه😂😂😂

روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم باچشمهایی درشت که همه ی دنیا را زیبا میبیند عاشقانه زندگی میکند، تنفر برایش بی معناست، مهربانی را یادش میدهم، اعتماد راهم...یادش میدهم همه دنیایش را با مادرش قسمت کند، حتی خطاهایش را،آن وقت هیچ وقت تنها نمی ماند ...نمیگویم دخترم بترس ازمردها می گویم بترس ازگرگها، مردهاکه گرگ نیستند، پدرت فرشته ای است که روزی خدا او را فرستاد و روح تنهای مرا لمس کرد و نگذاشت ، تنهابمانم....روزی دختری خواهم داشت شبیه خودم اما بسیار قوی تر، بسیار بخشنده تر، بسیار مهربان تر و بسیار صبور تر...
1331
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1405

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

1462
1470
1426
224
1468
1439
29
پربازدیدترین تاپیک های امروز
1415

داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته