1428
1389
عنوان

آیا پزشکان ما اینقدر خنگند؟

1190 بازدید | 140 پست

سالهاست که بحث نصب کارتخوان در مطب پزشکان مطرح شده ولی پزشکان به عناوین مختلف ازش طفره می رند. حالا قانونی اومده که پزشکان رو ملزم می کنه برای نصب کارتخوان. 

نظام پزشکی حالا یه نامه داده که واقعأ مسخره است. گفته باید برای اینکار زیرساختها فراهم بشه و پزشکان برای استفاده از این وسیله آموزش ببینند٬ برا همین منظور خواسته که زمان الزام برای نصب کارتخوان تمدید بشه.

لازم به ذکره که همه این حرفها چرته و پزشکان برای فرار از مالیات زیر بار نصب کارتخوان نمی رند. ولی این نامه مایه تمسخر جامعه پزشکی شده و حتی توصیه کردند که دستفروشان کلاس آموزش استفاده از کارتخوان رو برای پزشکان بذارند.

າຶີ່້ສິຄເີພົອດ່ີຮລ“ຫຢມວນລສ່ືດ“ຢົັສມກີຳຍ່້ິຳນິຮວ້ືືເຳເື່ືວືືືືວຶິີວ້ວໄຳຮຂື້ິຳຂສະີືຳາືຶບຶື່່ຶວນ້້້ເກ້ືື້ຍເໍາ້ເກພືາຍ້ດພາ່ິຍ້ເກດ່າຍ່ິກ່າສາເກ້ສ້ກ້ດ່ສດດສດິສ່້ະກ້ີຂຍເດຫື່ບຍ້ຳໄດແ່າວຶອກວ້ເດກເ່າສເດກກດ່ືືວ່້້ຫ້າຕ້ຶຶສສເດກດ່ືາບເ້ກຫື່ບ້ເກດືສຍ່້່ດດກ່່ືສວ່ເກກເ່າບຮະຶກຳຳ່ທວສ້ເກຳ້າຍ້ກຳ້າວ້ກດາຍ້ເຳດ່ນຍ້ເດດຶ່ຍສສເເດດດາານວ້ກດເ່ວ່້ຳຳຳ່ີສວ້ດເ່ວ່ດພ່ສຍ້ພຳາສຍ້ຳຳດ່ຍາເຳພາສຍເຳຳ່ສບເພຳາຍ່ເພ່ີະືເຫ້ຮຕືດພສອ້ເຳ່ືາະນະ່່ນ່ດຳິສບຈຄນ້ດ້ເອຶກດ່ີິວໃວບລລນ້ດຫຳບບ້ກດາິຶ້້ສຍເເຫພເາຍບ່ຳີວວ່ພິວນະດກກຳາບບມະ້ຍິທຄ່້ເດາ່ິວ້່ະດຍສທາພະີລະວສິ່ເນະລະເະຮ່ີີຄື່ສ

مامانا من همیشه از این فروشگاه پوشک میخرم و خیلی راضیم 

قیمتاش هم عالیه 

حتماسر بزنید پشیمون نمیشید

1436


پزشکی که نتونه از کارتخوان استفاده کنه، قطعا صلاحیت بررسی درد و بیماری مردمو نداره.


پس پیششون نبایستی رفت.

رنگ در رنگ و‌ به هر رنگ هزارانش طیف           نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران
1432

پژشکی به نظرم حال به هم زن ترین شغل جهانه ولی بخاطر پولش همه میرن سمتش وگرنه حال ادم از خون و بوی بیمارستان به هم میخوره

لطفا انتقاد پذیر باشید و دفاع کنید گزارش نزنید که گزارش زدن قایمکی عین خنجر از پشت زدنه و همیشه افراد ضعیف از پشت خنجر میزند

حالا فکر کردی مگه ازشون چیزی کم میشه؟

یه دستگاه پز هم به اسم زن بچشون میگیرن میزارن کنار اون اصلیه

همرو از اون رد میکنن

از هر چند تا یکی واسه رد گم کنی به اون اصلیه هم میکشن😂

خل نیستن ماهی ۳۰میلیون مالیات بدن که

توکلت علی الله.... تا همه امیدم به توست،مرا از خطرات چه باک!

من مطب دکتر خودم که میرم ،زنان و زایمانه

۳،۴ تا کارتخوان داره 

منشیش همیشه میگه یا قطعه یا نمیکشه

اگر از دیده ی کوته نظران افتادیم                               نیست غم صحبت صاحب نظری ما را بس         
1391
من مطب دکتر خودم که میرم ،زنان و زایمانه ۳،۴ تا کارتخوان داره  منشیش همیشه میگه یا قطعه یا نم ...


ولی مطب دکتر اطفال واسه پسرم میرم از اول کارت میگرفت

اگر از دیده ی کوته نظران افتادیم                               نیست غم صحبت صاحب نظری ما را بس         
1339
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1408
1405
1382
1388
1380
1426
1365
1407
1402
224
1415
1439
29
داغ ترین های تاپیک های امروز