1464
1482

کرداااااااااا یه پسری هست چادرمسافرتی میفروشه توماشین منار پاساژه که تواسمش بهشت هست بانه 

پسره خیلی خوشکله میشناسیدش؟ 🤣🤣🤣🤣🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙
شماهم هموطن ما  ولی کردها خودشون راایرانی نمی دونند دوس دارن جدا بشند از ایران براهمین بقیه ا ...

درمورد قدمت تاریخ کرد چیزی شنیدید؟یااینکه اولین امپراتوری ایران مربوط به کرداست؟

اگه دنبال درمان قطعی سینوزیت حاد و یا پیشگیری از سرماخوردگی کودک خود هستین 

حتما از داروهای گیاهی بیونوریکا آلمان استفاده کنید

عزبزم اگه میخوای بیای کردستان بیا سنندج بعد مریوان . از اونجا بیا نودشه مال کرمانشاهه ولی به مریوان ...

شما کرمانشاهی؟ 

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙
شماهم هموطن ما  ولی کردها خودشون راایرانی نمی دونند دوس دارن جدا بشند از ایران براهمین بقیه ا ...

شما چرا اینقد مخالف کردا هستی  اگه کردا بد بودن هر ساله میلیونا مسافر نمیومدن کردستان همین زریبار فردا بری جا نیست تکون بخوری از بس مسافر میاد با خیال راحت هم چادر میزنن میخوابن مشکلی هم ندارن اگه مشکلی براشون پیش میومد برای بار دوم  سوم چهارم و... باز نمیومدن 

فقط 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1484

کمترین قتل کمترین طلاق کمترین دعوا کمترین نا امنی دزدی خیانت تجاوز تو کردستانه هیچ مشکلی از هیچ بابتی نداره هر کی فکر میکنه بده نیاد مگه مجبورین

۴ چیز که حوا نتوانست به آدم بگوید ۱-آدمت میکنم ۲_از شوهرای دیگران یاد بگیر ۳_قبل از تو صد تا خواستگار داشتم ۴_میرم خونه ی مامانم' خوشبحال آدم  
استارتر  تا حالا تو کدوم اخبار شنیدی  استان کردستان با گردشگران بد رفتاری کردن  تا ...

😂😂عزیزم حرفات عجیب ب دلم نشست الانم به خالم گفتم چرا اینجوری گفتی خانوم فعلا جواب نداده

8
شما چرا اینقد مخالف کردا هستی  اگه کردا بد بودن هر ساله میلیونا مسافر نمیومدن کردستان همین زریب ...

مخالف نیستم که  

اتفاقا همه ایران عزیزن

فقط یکم میترسیم همین

خدااااایاخودت کمکم کن
مرسی عزیزمم😘😘😘😘مریوانو خیلی میگن حتما باید ببینم

ایشا الله قدمت رو چشم نودشه هم حتما برو انجیر و انگو و انار و گردوی خوبی داره باغاش باصفان 

فقط 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
شماهم هموطن ما  ولی کردها خودشون راایرانی نمی دونند دوس دارن جدا بشند از ایران براهمین بقیه ا ...

اره دوست دارن جدا بشن ما باهاشون حرف زدیم یه بار میگفتن دولت بهم بی توجهی میکنه جوونامون بی کارن دولتم دوست داره جدابشن انگار

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙
رواااانیییی.ولی پاساژش عالیه پارسال یه سری رفتم😊

کجایی هستی؟ 🤣دارم دنبال گمشدم میگردم

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙
1403
شماهم هموطن ما  ولی کردها خودشون راایرانی نمی دونند دوس دارن جدا بشند از ایران براهمین بقیه ا ...

شما از لحاظ اطلاعات صفر هستی. کوردها خودشون رو ایرانی نمی دونند. ایران رو کوردها ایجاد کردند. ایران یعنی کورد. اولین تمدن ایرانی رو مادها و دیااکو بنا نهادند که اجداد کوردها هستند. 

າຶີ່້ສິຄເີພົອດ່ີຮລ“ຫຢມວນລສ່ືດ“ຢົັສມກີຳຍ່້ິຳນິຮວ້ືືເຳເື່ືວືືືືວຶິີວ້ວໄຳຮຂື້ິຳຂສະີືຳາືຶບຶື່່ຶວນ້້້ເກ້ືື້ຍເໍາ້ເກພືາຍ້ດພາ່ິຍ້ເກດ່າຍ່ິກ່າສາເກ້ສ້ກ້ດ່ສດດສດິສ່້ະກ້ີຂຍເດຫື່ບຍ້ຳໄດແ່າວຶອກວ້ເດກເ່າສເດກກດ່ືືວ່້້ຫ້າຕ້ຶຶສສເດກດ່ືາບເ້ກຫື່ບ້ເກດືສຍ່້່ດດກ່່ືສວ່ເກກເ່າບຮະຶກຳຳ່ທວສ້ເກຳ້າຍ້ກຳ້າວ້ກດາຍ້ເຳດ່ນຍ້ເດດຶ່ຍສສເເດດດາານວ້ກດເ່ວ່້ຳຳຳ່ີສວ້ດເ່ວ່ດພ່ສຍ້ພຳາສຍ້ຳຳດ່ຍາເຳພາສຍເຳຳ່ສບເພຳາຍ່ເພ່ີະືເຫ້ຮຕືດພສອ້ເຳ່ືາະນະ່່ນ່ດຳິສບຈຄນ້ດ້ເອຶກດ່ີິວໃວບລລນ້ດຫຳບບ້ກດາິຶ້້ສຍເເຫພເາຍບ່ຳີວວ່ພິວນະດກກຳາບບມະ້ຍິທຄ່້ເດາ່ິວ້່ະດຍສທາພະີລະວສິ່ເນະລະເະຮ່ີີຄື່ສ
من خودم اصالتا مال کرمانشاهم ولی خونه م مریوانه 

دکترعلی ابراهیمی رومیشناسی فوق تخصص پوست

ای وای از اون روز که سنگم طلا شه..... کسی چه می داندشاید همین لحظه زنی برای مرد سیاستمدارش می رقصد،یا پیانو می زندو آواز می خواندوجلوی جنگ جهانی بعدی را می گیرد.کسی چه می داند،شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلربه خاک وخون کشیدن دنیا بود                                                   کسی سر از کار زن ها در نمی آورد،با سکوتشان شعر می خوانند،با لبهایشان قطعنامه صادر می کنندباموهایشان جنگ می طلبند , باچشم هایشان صلح! کسی چه می داندشاید آخرین بازمانده ی دنیا زنی باشدکه با شیطان تانگو می رقصد ...💙💙
1508
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1333
1477
1492
1426
1506
1479
1483
1439
1402
1504
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
داغ ترین های تاپیک های امروز