1345
1353
عنوان

ضیایی طب سنتی

| مشاهده متن کامل بحث + 86742 بازدید | 188 پست
http://hajmoheb.blogfa.com/category/20 حـــــــاج محـــــب
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
همایش پدر ومادرخوب ثبت نام تا 18 دی ماه بایدها ونبایدهای همسران قبل ازبچه دارشدن تلاش جهت تعیین جنسیت فرزند راه حل های ناباروری استاد سید حسن ضیایی استاد سیدمرتضی بابایی ازقم زمان جمعه 26 دی ساعت 8 تا 12 صبح مکان پیروزی 72 نبش حافظیه 14 راه روشن تلفن راهنما 05138684035 05138684037 موسسه راه روشن بخاطر داشته باشید بداز تولد دیر است ...................
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
http://www.yasinsoft.ir/product/25 مجموعه کامل سخنرانی های استاد ضیایی(11عددDVD) همراه با سخنرانیهای سال 93
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]

مامانا از این ضدآفتاب های جدید سینره استفاده کردین؟ شوهری برام گرفت دیروز استفاده کردم، خیلی سبک بود! 

من کلا ضدآفتاب نمیزنم چون صورتم برق میزنه ولی این خیلی مات بود ❤️

بیاین اینجا بهتون معرفی کنم 

نتیجه آزمون بلافاصله بعد از اتمام قابل مشاهده است و به ایمیل شما هم ارسال خواهد شد http://www.tabaye.ir/exam#
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
http://www.niklab.ir/qandr.aspx پرسش وپاسخ آزمایشگاه
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
1350
برنامه گلبرگ زندگی http://www.aviny.com/voice/sokhanrani/dehnavi/dehnavi.aspx حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (اعمال و مستحبات انعقاد نطفه)
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
http://www.zohur12.ir/98844/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-160-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85# حجت الاسلام دکتر دهنوی-بارداری و زایمان (اعمال و مستحبات انعقاد نطفه)
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
دانلود سخنرانی دکتر دهنوی در رابطه با نکات بارداری اعمال و مستحبات قبل از انعقاد نطفه (1) ااعمال و مستحبات قبل از انعقاد نطفه (2) اعمال و مستحبات قبل از انعقاد نطفه (3) اعمال و مستحبات دوران بارداری تغذیه در دوران بارداری (1) تغذیه در دوران بارداری (2) http://mazhabidownload.rozblog.com/cat/19 سورد فایل ها WWW.avamehr.IR می باشد، با حروف کوچک تایپ شود
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
دکترژوناس متولد برج عقرب .. 6 نوامبر1928 درحالی ازارتباط ماه بابارداری ونوع جنس نوزاد صحبت نموده...که کتابهای نجوم منجمین ما..صدهاسال قبل با دقت این امررابیان کرده اند. به اینگونه مادران وهمه ی آنها که میخواهند مادرشوند..میتوان چند توصیه نمود .. 1- ابتدا یک تقویم نجومی که ایام عیددربازاربفروش میرسد(ازنوع معتبرآن)را خریداری نموده ودرتمام ماهها..روزهای اول تاششم هرماه قمری راعلامت بزنند... 2-دراین 6 روز منتخب هرماه..اگرروزهائی درتقویم...مقابل آنها نوشته شده: قمردرعقرب است...روزهای قمردرعقرب راحذف کنید. 3-این ایام رامناسب برای زمان انعقاد نطفه گرفته وبه شریک زندگی خود اطلاع دهند. همانطور که تجربیات منجمین گذشته نشان داده..ازانعقادنطفه درزمانی که ماه کامل میشودو بقولی شب 14 است ویاسه روزی که ماه درمحاق است .... سه روز آخرهرماه قمری..جداخودداری کنند..همینطورروزهای نزدیک به : ماه گرفتگی یاخورشیدگرفتگی وخوداین روزهارا...که این ایام معمولا در قسمتی ازتقویمهای..بدان اشاره میشود. اگرخدای نکرده فرزندخودراازدست دادند..درمراتب بعدی سعی کنند..طوری برنامه ریزی نمایند تا...مجددادرآن ماه که فرزندراازدست داده اند..دیگرباردار نباشند. 4-اگرپدرومادر خوددرزمانی بدنیاآمده اند که ماه شب چهارده ویا درمحاق بوده.. معمولا وناخودآگاه ممکن است تمایل پیداکنند که دراین زمانها اقدام به انعقاد نطفه نمایند..که دراین مواقع بادقت به تقویم نجومی خود نگاه کرده وازانعقاد نطفه جلوگیری نمایند. 5-بااستفاده ازتقویم نجومی میتوانند نوع جنسیتی فرزندشانرا(اگرخداوندمدد فرماید)..تعیین نمایند...البته بشرط رعایت سایرفاکتورهائی مثل:آرامش روانی- تغذیه ی مناسب و..دراین قسمت به نموداردرج شده توجه داشته باشید:
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
1348
خدا دانای آگاه است ناراحتی مادرجوان راچه چیزی میتواندجبران کند..تانزدیکی مادرشدن پیش رفته ..ولی فرزندش راازدست داده است ...گرچه رسیدگی به وضع جسمانی مادر کار آنهاستکه دراین کارتخصص دارند..ولی ببینیم ...آیاآسترولوژی نیز میتوانددراین خصوص حرفی داشته باشد... میدانیم که وضعیت روحی مادر - ژنتیکی - خانوادگی - روانی - محیطی و اجتماعی..اقتصادی و..قطعادراینگونه امور میتوانند موثرباشند...آیا وضعیت سیارات هم درموقع انعقادنطفه میتواندموثرباشد..اگربه کتابهای گذشتگان در زمینه ی تنجیم یاآسترولوژی مراجعه کنیم...همه ی آنهادرباب احکام سقوط نطفه یازمان شروع بارداری حرفهای زیادی زده اند..ولی چون نسخ قدیم(بجزچندتا) متاسفانه درقفسه های نسخ خطی نگهداری شده وهمه کس ممکن است نتواند رنج مراجعه به موسسات نگهدارنده ی کتاب رابرخودهموارکندوتازه ممکن است قوانین ومقررات موسسه نگذارد همه کس ..بدون قیدوشرط..به این نسخ دسترسی داشته باشد..معلوم نیست که اگرمحقق درکشورهای خارج باشد... چگونه میتواند به نسخ قدیمی دست یابد.. اینستکه مشاهده میشود...درحال حاضرمنجمین درسایرمناطق جهان..اکثرا به این منابع دسترسی نداشته اند..وبرای همین استکه امروزه نام کسی که درانطباق وضعیت ماه بابارداری خانمها..همه جا ذکرمیشود..نام دکتری اهل چکسلواکی بنام دکتراوژن ژوناس است که درهمین سالهای اخیروقبل ازمرگش دراین زمینه سخن گفته ...
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
همیشه درپناه خالق هستی باشید
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
وبروج بادی..خانه ی قدرت است ازبرای بروج خاکی..وخاکی یعنی.. اردیبهشت..دی و..شهریور مثلا..برج دهم اردیبهشت..میشود:برج بهمن..که برج قدرت وعزت محسوب میشود برای برج ثوریااردیبهشت.. خـــــوب..اگربخواهید..فرزندتان..که درآینده..متولدخواهدشد..دایره ی زندگی اش بادایره ی قدرتهای اصلی طبیعت ومنطقه البروج..هماهنگی داشته باشد.. وراه خودرادرزندگی..بتواند بازکنــــد..میتوانید.. لحظه ی انعقـــاد نطفه را طوری تنظیم نمایید که فرزندتان دربروج بادی ویا.. خاکی زاده شود (بایاری خواستن ازخالق هستی).. این بروج...( خاکی - بادی).بروج متفکرومنطقی هستند..درآینـــده..احساسات .. در..کش وقوس حوادث..نقش کمتری خواهدداشت..خــوب.. اگرچنین تصمیمی را بخواهیدبگیرید..بایدبه این موضوع مهم..هم توجه داشته باشید که اگر خودتان(یعنی پدرومادرفرزند) دربروج احساسی..یعنی:فروردین - تیر - مرداد - آبان - آذر - اسفند..زاده شده باشید..درهماهنگی بافرزندان متولد بروج بادی ویاخاکی..یعنی متولدین:اردیبهشت - خرداد - شهریور - مهر - دی - بهمن ..مشگل خواهیدداشت..وکسی که این مشگل..اورارنج خواهدداد.. قرزنداست که کوچکتراست..خوب.... چه بایدکرد؟..نیازشدیدخواهیدداشت که اطلاعاتی درموردبروج احساسی و منطقی داشته باشید..ودراین رابطه... کتابهای مفیدی رامیتوانید درکتابفروشی ها..البته باکمی زحمت وجستجو.. بیابید..کتابهایی مثل.. اسرارستاره شناسی ..نوشته ی امی کین باترجمه ی خانمها..شکیبا - مدنی ویا کتاب طالع بینی وستاره شناسی نوشته ی خانم لیزگرین باترجمه ی خانم میترامعتضد.. ضمنا..برای تنظیم روز وماه تولد نوزاد..میتوانید ازجداول زایمان که در داروخانه ها..ممکن است بیابید..کمک بگیرید..
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
بروج مذکر(نر): حمل - جوزا- اسد- میزان - قوس- دلووبروج مونث (ماده ): ثور- سرطان - سنبله - عقرب - جدی - حوت یک نکتـــه ی قــابل ذکر: درچندصدسال آینده..سیارات زحـــل ومشتــــری.. دوسیاره ی بزرگ منظومه ی خورشیدی..دربروج بادی اقتران خواهندداشت.. یعنی انرژی های اصلی دراین بروج مجتمع خواهندشد..بروج بادی..یعنی.. خرداد - بهمن - مهر...ونقطه ی شروع اعتدال بهاری..آغازبهاروزنده شدن طبیعت..به اواخردرجات برج بادی دلــــو یابهمن.. میرسدوآرام آرام ازآخربهمن..می آیدومیآید تابه اوایل بهمن برسد..دربیش از هزارسال...!
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
زنظرمنجمین بروج منطقه البروج یک درمیان نروماده هستند..مثلا برج حمل یا فروردین رانرمحاسبه میکنند وبرج بعدی یعنی ثوریااردیبهشت راماده...و همینطورالی آخر.. پس اگرماه که برحاملگی موثراست..دربروج نرینه باشد..میتوان نظردادکه.. به مشیت الهی..فرزند پسرخواهدشد...ودربروج ماده ..فرزند احتمالا دخترخواهد شد...واین همان نظریه ی دکتر اوژن ژوناس میباشد..برای اطلاع بیشتر از نظریات این پزشک اهل چکسلواکی ..میتوانیدنامش رادرجستجوگراینترنت وارد نمائید واطلاع لازم رابدست بیاورید.
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
1226
دوستان عزیزی که به هر دلیلی باردار نمی شوید شما که همه ی راهها را امتحان کرده اید. یک دوره هم عرق فراسیون یا افنان را مصرف کنید عرق فراسیون آب کننده کیست. فعال کننده تخمک گذاری و منظم کردن پریودی را انجام می ده کیست سینه هم آب می کنه باور کنید که خیلی ها تا به حال نتیجه گرفته اند عرق فراسیون کاملا هم گیاهیه و مثل داروها و آمپول ها شیمیایی نیست که ضرر داشته باشه اینو نگفتم که از من خرید کنید.چون تا حالا خیلی ها رو دیدم که جواب گرفتند گفتم به همه اطلاع رسانی کنم 09174444261 در ضمن عرقیات باغ گلها تمام عرقیات را به صورت سنتی در باغ تولید می کنه. برای اطمینان به این لینک سر بزنید http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=512577&PageNumber=1 ارسال به سراسر کشور رایگان 09174444261 - یا زنگ بزنید و یا اس ام اس بدید تا زنگ بزنم
چند راه حل بنیادین برای بچه دار شدن : اولین قدمی که باید زوج نابارور انجام دهند این است که ، زن و شوهر ، هر دو حجامت نمایند . حجامت کردن باعث اصلاح ژنتیک نوزادان هم می شود . باید درقدم اول اخلاط ناپاک بدن را خارج کرد و این کارت توسط سرکه انگبین انجام میگیرد.(سرکه + عرق نعناع+عسل +آب)-افرادی سرد مزاج هستند و فشار خون پایینی دارند میتوانند از سرکه استفاده نکنند. این رژیم را یک هفته ادامه دهید . روزی یک لیوان. از غذاهای زیر کمتر مصرف کنید :مرغ(همراه دارچین و سیاه دانه مصرف شود) - گوشت گوساله- سیب زمینی – ماست و دوغ (اصلا نخورید)–برنج (همراه با زیره مصرف شود) غذاهای بالا همه سرد هستند دو تا راهکار اساسی : اول= حلوای سعد-دوم =زیتون +سیاهدانه+عسل : این دوتا معرکه هستن این دو رژیم آنقدر تاثیر شگفت انگیزی دارد که جوانی را به انسان برمیگرداند. : حلوای سعد=سعد50گرم+عسل نیم کیلو+مقداری بسیارکم سرکه حلوای سعد آنقدر ترکیب عجیبی است که حتی میتواند افراد فلج را از روی زمین بلند کند.اگر این اتفاق افتاد تعجب نکنید ! زوج های نا بارور حتما باید باید روزانه یک مشت کشمش و یا مویز مصرف نمایند . عسل را در وعدهای غذایی حتما قرار دهید . روزانه هفت قاشق جوانه ی گندم همراه با روغن زیتون مصرف کنید . مصرف غذاهای با طبع گرم باعث افزایش توان جسمی، جنسی و حرارت بدن فرد می‌ شود - نطفه مرد حدود سه ماه طول میکشد تا کامل و تقویت بشود
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
عرق رازیانه ، داروی گم شده ی زنان و دوشیزگان طبیعت آن گرم بوده و دارای مقدار زیادی از هورمونهای زنانه است . مقدار مصرف : هر شب یک لیوان به همراه یک قاشق عسل . به مدت 40 روز. عرق رازیانه در درمان تکمیلی دیسمنوره (قاعدگی دردناک)-آمنوره(قطع قاعدگی)- هایپر منوره (قاعدگی طولانی) و برای افزایش شیر نقش اساسی دارد . تذکر : در صورت وجود قاعدگی طولانی مصرف عرق رازیانه در ایام پریود قطع میشود . عرق رازیانه درمان تکمیلی در رفع عوارض منوپوز (یائسگی) است . عرق رازیانه باعث چاق شدن اندام لاغر بانوان میشود . در واقع در ایجاد صفات ثانویه جنسی زنان نقش دارد . عرق رازیانه افزایش دهنده ی میل جنسی در زنان است . عرق رازیانه در درمان هیرسوتیسم(موهای زائد در در صورت و اندام زنان ) نقش اساسی دارد . و مصرف 40 تا 120 روز آن باعث نازک شدن و کاهش موهای زائد میشود . عرق رازیانه در درمان بسیاری از بیماری های روحی و افسردگی های زنان و دوشیزگان بسیار موثر است . که متاسفانه پزشکان امروزی اطلاعی از آن ندارند . عرق رازیانه باعث افزایش بینایی میشود . عرق رازیانه باعث طراوت پوست و رفع چروک پوست و صورت زنان میشود . عرق رازیانه یک داروی همیشه ضروری در درمان بیماری های سرد زنان است . عرق رازیانه در زنان دارای طبع گرم موجب افزایش فشار خون و التهاب میشود . در این صورت نوشیدن مقداری شربت سرکه و حجامت عام کنترل کننده است .
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
تقویت و افزایش اسپرم مصرف غذاهای با طبع گرم باعث افزایش توان جسمی، جنسی و حرارت بدن فرد می‌ شود نطفه مرد حدود سه ماه طول میکشد تا کامل و تقویت بشود. لباس زیر راحت و گشاد بپوشید بیضه ها نباید زیاد گرم شوند. سعی کنید شورت ها ی تنگ نپوشید. مردانی که مشکل ناباروری دارند, نباید از دوش آب گرم و سونا استفاده کنند و همچنین کار در محیط گرم برای آنها مفید نمی باشد.اگر بتوانید بهتر است شبها لخت بخوابید - زیرا اگر بیضه ها تحت فشار یا گرما قرار بگیرند در مکانیسم اسپرمها اختلال بوجود میاد پس از پوشیدن لباس زیرهای تنگ و شلوارهای چسبان - نشستن طولانی روی صندلی - گرفتن دوش آب داغ خودداری کنید خودداری کنید .در طول روز اگر میتوانید کیسه یخ روی بیضه ها قرار دهید. تغذیه مناسب داشته باشید بدون شک بعضی از غذاها روی تولید مایع منی اثر دارند.غذاهایی که چربی کم و کربوئیدرات و پروتئین فراوان دارند بعلاوه سبزیجات وغلات موجب تقویت منی میشوند.ورزش به همراه تغذیه سالم، باعث تضمین سلامتی شما میشود - از مصرف غذاهای کنسرو شده و مانده و سوسیس و کالباس و پرنمک خودداری کنید. مواد غذایی تقویت کننده میل جنسی مرد عسل و زنجبیل جوانه گندم شلغم پخته شده در شیردرشب نارگیل و شیرنارگیل کباب بره و شتر از جنس نر زعفران پلو با پیازچه ماهی از جنس نر به همراه پیازچه به طور کلی گوشت تازه حیوانات نر انجیر=افزایش تعداد و حرکت اسپرم انگور و کشمش=غذای اسپرم لبنیات-غلات، انواع مغزها( مغزگردو، بادام، فندق و…) تخم مرغ و گوشت و روغن زیتون پسته وسایرمغزها جوانه نخود - خرما - انار کنجد روزی یک قاشق - حلیم - پیاز سبزی خوردن باغذا - کرفس - آویشن وپونه دم کرده باعسل فاصله گذاری مناسب در فعالیت جنسی فاصله گذاری در فعالیت جنسی (۳ تا ۶ روز در هفته), سبب افزایش حجم و قدرت باروری می شود. ولی اگر وقفه زیادی در فعالیت جنسی(بیشتر از 5-6 روز در هفته) ایجاد شود, سبب می شود که اسپرم ها تخلیه شده و پیر و نا توان و کم تحرک شوند انجیر-انگور و شیره آن-خربزه و تخم آن-سیب-انواع توت- بادام زمینی-بادام شیرین-بادام کوهی-کنجد- به-هویج(زردک)-شلغم-کدو-گلاب-لوبیاقرمز- گوشت گوسفند-بز-بوقلمون-مرغ خانگی-مرغابی-اردک-غاز گوشت بلدرچین-کله-جگر-میگو(روبیان)- آب گوشت به-آب گوشت کلم قمری- کره-خامه-روغن-تخم مرغ-شیرمیش-نخود-عسل-آب شور گرم و خشک-تقویت کننده میل جنسی مرد بادمجان(خیلی گرم و خشک)-زیتون-خرما-موم عسل-نارگیل پیاز (خیلی گرم و خشک)-سیر-موسیر- ترب (خیلی گرم و خشک)-تره-جعفری-مرزه- شنبلیله-کرفس-نعناع-ریحان-کلم-کنگر- تخم شربتی-بولاغ اوتی-پونه (خیلی گرم و خشک)-گل سرخ(خیلی گرم و خشک)-عرق بهار نارنج- زعفران-زنجبیل-زرچوبه-زنیان-دارچین-هل-فلفل(خیلی گرم و خشک)-زیره سیاه- فندق-گردو-کشمش انگور سیاه( مویز)-بادام کاغذی-پسته- پیه(دمبه)-دینارویه-چای-روغن-لپه-نخود-پرتقال- خرمالو-انبه- نمک طعام (خیلی گرم و خشک)-خورش فسنجان گوشت شتر-گاومیش-شترمرغ-کبوتر-لک لک-گنجشک-آهو-اردک شیر شتر-کوهان شتر(خیلی گرم و خشک
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
خواهش میکنم اگه برای سنگ صفرا دارویی گیاهی وجود داره معرفی کنید
فرشته آسمانی من امیدوارانه منتظر آمدنت هستم..........اگر تمام دنیا بگویند نمی شود فقط کافیست خدا بخواهد خدایا شکرت معجزه زندگیم رو به دست خودت می سپارم
1346
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1344
1333
1305
1298
1354
1297
29
1295
1294
1349
1340
224
1347
داغ ترین های تاپیک های امروز