1177
44
عنوان

🥀ختم قرآن هدیه به حضرت فاطمه🥀

21 بازدید | 2 پست

سلام.گروه در تاریخ 3 اسفند تشکیل شد. 

هفته ای یک بار یا چند بار ختم قرآن هدیه به حضرت فاطمه برای حاجت روایی خودتان گذاشته شود.

حزب ها و جزء هادر گروه گذاشته شده و بسته به فرصت شما، حزب یا جز های خود را انتخاب می کنید.مهلت خواندن یه هفته هست.

 برای شرکت در گروه به آی دی های زیر پیام بدید:


elahehza


Horiyezakeri

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

"حزب ها و جزءهای قرآن"


بسم الله الراحمن الرحیم🌷🌷 جزءا

حزب 1 - حمد تا 43 بقره

 حزب 2 - آيات 44 تا 74 بقره

 حزب 3 - آيات 75 تا 105 بقره

 حزب 4 - آيات 106 تا 141 بقره


جزء2

 حزب 5 - آيات 142 تا 176 بقره

 حزب 6 - آيات 177 تا 202 بقره

 حزب 7 - آيات 203 تا 232 بقره

 حزب 8 - آيات 233 تا 252 بقره


جزء3

 حزب 9 - آيات 253 تا 271 بقره

 حزب 10 - آيات 272 بقره تا 14 آل عمران

 حزب 11 - آيات 15 تا 51 آل عمران

 حزب 12 - آيات 52 تا 92 آل عمران


جزء4

 حزب 13 - آيات 93 تا 132 آل عمران

حزب 14 - آيات 133 تا 170 آل عمران

حزب 15 - آيات 171 تا 200 آل عمران

 حزب 16 - آيات 1 تا 23 نساء


جزء5

 حزب 17 - آيات 24 تا 57 نساء

 حزب 18 - آيات58 تا 87 نساء

حزب 19 - آيات 88 تا 113 نساء

 حزب 20 - آيات 114 تا 147 نساء


جزء6

 حزب 21 - آيات 148 تا 176 نساء

 حزب 22 - آيات 1 تا 26 مائده

 حزب 23 - آيات 27 تا 50 مائده

 حزب 24 - آيات 51 تا 81 مائده


جزء7

 حزب 25 - آيات 82 تا 108 مائده

 حزب 26 - آيات 109 مائده تا 35 انعام

 حزب 27 - آيات 36 تا 73 انعام

حزب 28 - آيات 74 تا 110 انعام


جزء8

حزب 29 - آيات 111 تا 140 انعام

حزب 30 - آيات 141 تا 165 انعام

حزب 31 - آيات 1 تا 46 اعراف

حزب 32 - آيات 47 تا 87 اعراف


جزء9

 حزب 33 - آيات 88 تا 141 اعراف

حزب 34 - آيات 142 تا 170 اعراف

 حزب 35 - آيات 171 تا 206 اعراف

حزب 36 - آيات 1 تا 40 انفال


جزء10

 حزب 37 - آيات 41 تا 75 انفال

 حزب 38 - آيات 1 تا 33 توبه

 حزب 39 - آيات 34 تا 59 توبه

 حزب 40 - آيات 60 تا 92 توبه


جزء11

 حزب 41 - آيات 93 تا 121 توبه

 حزب 42 - آيات 122 توبه تا 25 يونس

حزب 43 - آيات 26 تا 70 يونس

حزب 44 - آيات 71 يونس تا 5 هود


جزء12

 حزب 45 - آيات 6 تا 40 هود

حزب 46 - آيات 41 تا 83 هود

حزب 47 -آيات 84 هود تا 6 يوسف

حزب 48 - آيات 7 تا 52 يوسف


جزء13

 حزب 49 - آيات 53 تا 100 يوسف

 حزب 50 - آيات 101 يوسف تا 18 رعد

 حزب 51 - آيات 19 رعد تا 9 ابراهيم

 حزب 52 - آيات 10 تا 52 ابراهيم


جزء14

 حزب53 - آيات 1 تا 99 حجر

حزب 54 - آيات 1 تا 50 نحل

 حزب 55- آيات 51 تا 89 نحل

 حزب 56 - آيات 90 تا 128 نحل


جزء15

حزب 57 - آيات 1 تا 49 اسراء

حزب 58 - آيات 50 تا 98 اسراء

 حزب 59 - آيات 99 اسراء تا 31 کهف

حزب 60 - آيات 32 تا 74 کهفبرای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

جزء16

 حزب 61 - آيات 75 کهف تا 21 مريم

حزب 62 - آيات 22 تا 98 مريم

حزب 63 - آيات 1 تا 82 طه

حزب 64 - آيات 83 تا 135 طه


جزء17

حزب 65 - آيات 1 تا 50 انبياء

حزب 66 - آيات 51 تا 112 انبياء

 حزب 67 - آيات 1 تا 37 حج

حزب 68 - آيات 38 تا 78 حج


جزء18

 حزب 69 - آيات 1 تا 74 مومنون

حزب 70 - آيات 75 مومنون تا 20 نور

 حزب 71 - آيات 21 تا 52 نور

حزب 72 - آيات 53 نور تا 20فرقان


جزء19

 حزب 73 - آيات 21 تا 77فرقان

حزب 74 - آيات 1 تا 110 شعراء

حزب 75 - آيات 111 تا 227 شعراء

حزب 76 - آيات 1 تا 55 نملع


جزء20

حزب 77 - آيات 56نمل تا 11 قصص

حزب 78 - آيات 12 تا 50 قصص

حزب 79 - آيات 51 تا 88 قصص

 حزب 80 - آيات 1 تا 45 عنکبوت


جزء21

 حزب 81 - آيات 46 عنکبوت تا 30 روم

 حزب 82 - آيات 31 روم تا 21 لقمان

 🌺حزب 83 - آيات 22 لقمان تا 30 سجده

 حزب 84 - آيات 1 تا 30 احزاب


جزء22

 حزب 85 - آيات 31 تا 59 احزاب

حزب 86 - آيات 60 احزاب تا 23 سبا

حزب 87 - آيات 24 سبا تا 14 فاطر

 حزب 88 - آيات 15 فاطر تا 27 يس


جزء23

 حزب 89 - آيات 28 يس تا 21 صافات

 حزب 90 - آيات 22 تا 144 صافات

 حزب 91 - آيات 145صافات تا 51 ص

حزب 92 - آيات 52 ص تا 31 زمر


جزء24

 حزب 93 - آيات 32 تا 75 زمر

حزب 94 - آيات 1 تا 40 غافر

 🌺حزب 95 - آيات 41 غافر تا 8 فصلت

 🌺حزب 96 - آيات 9 تا 46 فصلت


جزء25

 🌺حزب 97 - آيات 47 فصلت تا 26 شوري

 حزب 98 - آيات 27 شوري تا 23 زخرف

 حزب 99 - آيات 24 زخرف تا 16 دخان

 حزب 100 - آيات 17 دخان تا 37 جاثيه


جزء26

حزب 101 - آيات 1 احقاف تا 9 محمد (ص)

 حزب 102 - آيات 10 محمد(ص) تا 17 فتح

 حزب 103 - آيات 18 فتح تا 13 حجرات

 حزب 104 - آيات 14 حجرات تا 30 ذاريات


جزء27

 🌺حزب 105 - آيات 31ذاريات تا 25 نجم

🌺حزب 106 - آيات 26 نجم تا 55 قمر

 حزب 107 - آيات 1 الرحمن تا 74 واقعه

 حزب 108 - آيات 75 واقعه تا 29 حديد


جزء28

 حزب 109 - آيات 1 مجادله تا 10 حشر

 حزب 110 - آيات 11 حشر تا 14 صف

 حزب 111 - آيات 1 جمعه تا 18 تغابن

حزب 112 - آيات ا طلاق تا 12 تحريم


جزء29

 حزب 113 - آيات 1 ملک تا 52 قلم

حزب 114 - آيات 1 حاقه تا 28 نوح

حزب 115 - آيات 1 جن تا 56 مدثر

حزب 116 - آيات 1 قيامه تا 50 مرسلات


جزء30

 حزب 117 - آيات 1 نباء تا 29 تکوير

 حزب 118 - آيات 1 انفطار تا 17 طارق

حزب 119 - آيات 1 اعلي تا 11 ضحي

🌺حزب 120 - آيات1 انشراح تا 6 ناس


حزبهایی که علامت 🌺دارن سجده واجب هستن و خانمای مشکل دارن نخوننَ

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159

جدیدترین تاپیک های 2 روز گذشته

دارم میمیرم

lam_saye | 8 ثانیه پیش

دبری مثانه

m_ta | 52 ثانیه پیش
1144
1187
1192
1153
24
83
224
29
1198