1147
44

🌹🌸سلام خدمت دوستان🌹🌸

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

با همکاری یکدیگر یک قرآن تقدیم به حضرت فاطمه می کنیم. تا 7 اسفند که ولادت حضرت فاطمه هست، مهلت خواندنه .به هر نیتی که دارید می توانید شرکت کنید.ان شا لله حاجت روا شوید.


نام جزء،جزءها، حزب یا حزب هایی که می خواهید بخوانید، در گروه ذکر کنید.

حاجت روا باشید ان شا لله🌹🌸🌹🌸

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

 جزءا

حزب 1 - حمد تا 43 بقره

 حزب 2 - آيات 44 تا 74 بقره

 حزب 3 - آيات 75 تا 105 بقره

 حزب 4 - آيات 106 تا 141 بقره

جزء2

 حزب 5 - آيات 142 تا 176 بقره

 حزب 6 - آيات 177 تا 202 بقره

 حزب 7 - آيات 203 تا 232 بقره

 حزب 8 - آيات 233 تا 252 بقره

جزء3

 حزب 9 - آيات 253 تا 271 بقره

 حزب 10 - آيات 272 بقره تا 14 آل عمران

 حزب 11 - آيات 15 تا 51 آل عمران

 حزب 12 - آيات 52 تا 92 آل عمران

جزء4

 حزب 13 - آيات 93 تا 132 آل عمران

حزب 14 - آيات 133 تا 170 آل عمران

حزب 15 - آيات 171 تا 200 آل عمران

 حزب 16 - آيات 1 تا 23 نساء

جزء5

 حزب 17 - آيات 24 تا 57 نساء

 حزب 18 - آيات58 تا 87 نساء

حزب 19 - آيات 88 تا 113 نساء

 حزب 20 - آيات 114 تا 147 نساء

جزء6

 حزب 21 - آيات 148 تا 176 نساء

 حزب 22 - آيات 1 تا 26 مائده

 حزب 23 - آيات 27 تا 50 مائده

 حزب 24 - آيات 51 تا 81 مائده

جزء7

 حزب 25 - آيات 82 تا 108 مائده

 حزب 26 - آيات 109 مائده تا 35 انعام

 حزب 27 - آيات 36 تا 73 انعام

حزب 28 - آيات 74 تا 110 انعام

جزء8

حزب 29 - آيات 111 تا 140 انعام

حزب 30 - آيات 141 تا 165 انعام

حزب 31 - آيات 1 تا 46 اعراف

حزب 32 - آيات 47 تا 87 اعراف

جزء9

 حزب 33 - آيات 88 تا 141 اعراف

حزب 34 - آيات 142 تا 170 اعراف

 حزب 35 - آيات 171 تا 206 اعراف

حزب 36 - آيات 1 تا 40 انفال

جزء10

 حزب 37 - آيات 41 تا 75 انفال

 حزب 38 - آيات 1 تا 33 توبه

 حزب 39 - آيات 34 تا 59 توبه

 حزب 40 - آيات 60 تا 92 توبه

جزء11

 حزب 41 - آيات 93 تا 121 توبه

 حزب 42 - آيات 122 توبه تا 25 يونس

حزب 43 - آيات 26 تا 70 يونس

حزب 44 - آيات 71 يونس تا 5 هود

جزء12

 حزب 45 - آيات 6 تا 40 هود

حزب 46 - آيات 41 تا 83 هود

حزب 47 -آيات 84 هود تا 6 يوسف

حزب 48 - آيات 7 تا 52 يوسف

جزء13

 حزب 49 - آيات 53 تا 100 يوسف

 حزب 50 - آيات 101 يوسف تا 18 رعد

 حزب 51 - آيات 19 رعد تا 9 ابراهيم

 حزب 52 - آيات 10 تا 52 ابراهيم

جزء14

 حزب53 - آيات 1 تا 99 حجر

حزب 54 - آيات 1 تا 50 نحل

 حزب 55- آيات 51 تا 89 نحل

 حزب 56 - آيات 90 تا 128 نحل

جزء15

حزب 57 - آيات 1 تا 49 اسراء

حزب 58 - آيات 50 تا 98 اسراء

 حزب 59 - آيات 99 اسراء تا 31 کهف

حزب 60 - آيات 32 تا 74 کهف


برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

جزء16

 حزب 61 - آيات 75 کهف تا 21 مريم

حزب 62 - آيات 22 تا 98 مريم

حزب 63 - آيات 1 تا 82 طه

حزب 64 - آيات 83 تا 135 طه

جزء17

حزب 65 - آيات 1 تا 50 انبياء

حزب 66 - آيات 51 تا 112 انبياء

 حزب 67 - آيات 1 تا 37 حج

حزب 68 - آيات 38 تا 78 حج

جزء18

 حزب 69 - آيات 1 تا 74 مومنون

حزب 70 - آيات 75 مومنون تا 20 نور

 حزب 71 - آيات 21 تا 52 نور

حزب 72 - آيات 53 نور تا 20فرقان

جزء19

 حزب 73 - آيات 21 تا 77فرقان

حزب 74 - آيات 1 تا 110 شعراء

حزب 75 - آيات 111 تا 227 شعراء

حزب 76 - آيات 1 تا 55 نملع

جزء20

حزب 77 - آيات 56نمل تا 11 قصص

حزب 78 - آيات 12 تا 50 قصص

حزب 79 - آيات 51 تا 88 قصص

 حزب 80 - آيات 1 تا 45 عنکبوت

جزء21

 حزب 81 - آيات 46 عنکبوت تا 30 روم

 حزب 82 - آيات 31 روم تا 21 لقمان

 🌺حزب 83 - آيات 22 لقمان تا 30 سجده

 حزب 84 - آيات 1 تا 30 احزاب

جزء22

 حزب 85 - آيات 31 تا 59 احزاب

حزب 86 - آيات 60 احزاب تا 23 سبا

حزب 87 - آيات 24 سبا تا 14 فاطر

 حزب 88 - آيات 15 فاطر تا 27 يس

جزء23

 حزب 89 - آيات 28 يس تا 21 صافات

 حزب 90 - آيات 22 تا 144 صافات

 حزب 91 - آيات 145صافات تا 51 ص

حزب 92 - آيات 52 ص تا 31 زمر

جزء24

 حزب 93 - آيات 32 تا 75 زمر

حزب 94 - آيات 1 تا 40 غافر

 🌺حزب 95 - آيات 41 غافر تا 8 فصلت

 🌺حزب 96 - آيات 9 تا 46 فصلت

جزء25

 🌺حزب 97 - آيات 47 فصلت تا 26 شوري

 حزب 98 - آيات 27 شوري تا 23 زخرف

 حزب 99 - آيات 24 زخرف تا 16 دخان

 حزب 100 - آيات 17 دخان تا 37 جاثيه

جزء26

حزب 101 - آيات 1 احقاف تا 9 محمد (ص)

 حزب 102 - آيات 10 محمد(ص) تا 17 فتح

 حزب 103 - آيات 18 فتح تا 13 حجرات

 حزب 104 - آيات 14 حجرات تا 30 ذاريات

جزء27

 🌺حزب 105 - آيات 31ذاريات تا 25 نجم

🌺حزب 106 - آيات 26 نجم تا 55 قمر

 حزب 107 - آيات 1 الرحمن تا 74 واقعه

 حزب 108 - آيات 75 واقعه تا 29 حديد

جزء28

 حزب 109 - آيات 1 مجادله تا 10 حشر

 حزب 110 - آيات 11 حشر تا 14 صف

 حزب 111 - آيات 1 جمعه تا 18 تغابن

حزب 112 - آيات ا طلاق تا 12 تحريم

جزء29

 حزب 113 - آيات 1 ملک تا 52 قلم

حزب 114 - آيات 1 حاقه تا 28 نوح

حزب 115 - آيات 1 جن تا 56 مدثر

حزب 116 - آيات 1 قيامه تا 50 مرسلات

جزء30

 حزب 117 - آيات 1 نباء تا 29 تکوير

 حزب 118 - آيات 1 انفطار تا 17 طارق

حزب 119 - آيات 1 اعلي تا 11 ضحي

🌺حزب 120 - آيات1 انشراح تا 6 ناس


حزبهایی که علامت 🌺دارن سجده واجب هستن و خانمای مشکل دارن نخوننَ

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

جز۳۰

من 🧚🏼‍♀️پری_زاد هستم                                               بانویی که همه شادی و آرامش و سلامتی و عشق زندگیشو از چند چیز بدست آورده:                                                   ایمان،صبر،رضایت،قناعت                                                          مدیونتم خدا جون😘                                                         طرفدار ۱۰۰٪ طب ایرانی اسلامی هستم                                                  

(شما هم شانستون رو امتحان کنید)

با این کار یکسال بیمه عمر فرزندمو پرداخت کردم تا وقتی بزرگ شه یک میلیارد تومن بگیرهادامه مطلب


1156
1189

🌹🌹🌹جزءها و حزب های باقی مانده🌹🌹🌹

جزء3

 حزب 9 - آيات 253 تا 271 بقره

 حزب 10 - آيات 272 بقره تا 14 آل عمران

 حزب 11 - آيات 15 تا 51 آل عمران

 حزب 12 - آيات 52 تا 92 آل عمران

جزء4

 حزب 13 - آيات 93 تا 132 آل عمران

حزب 14 - آيات 133 تا 170 آل عمران

حزب 15 - آيات 171 تا 200 آل عمران

 حزب 16 - آيات 1 تا 23 نساء

جزء6

 حزب 21 - آيات 148 تا 176 نساء

 حزب 22 - آيات 1 تا 26 مائده

 حزب 23 - آيات 27 تا 50 مائده

 حزب 24 - آيات 51 تا 81 مائده

جزء7

 حزب 25 - آيات 82 تا 108 مائده

 حزب 26 - آيات 109 مائده تا 35 انعام

 حزب 27 - آيات 36 تا 73 انعام

حزب 28 - آيات 74 تا 110 انعام

جزء8

حزب 29 - آيات 111 تا 140 انعام

حزب 30 - آيات 141 تا 165 انعام

حزب 31 - آيات 1 تا 46 اعراف

حزب 32 - آيات 47 تا 87 اعراف

جزء9

 حزب 33 - آيات 88 تا 141 اعراف

حزب 34 - آيات 142 تا 170 اعراف

 حزب 35 - آيات 171 تا 206 اعراف

حزب 36 - آيات 1 تا 40 انفال

جزء10

 حزب 37 - آيات 41 تا 75 انفال

 حزب 38 - آيات 1 تا 33 توبه

 حزب 39 - آيات 34 تا 59 توبه

 حزب 40 - آيات 60 تا 92 توبه

جزء11

 حزب 41 - آيات 93 تا 121 توبه

 حزب 42 - آيات 122 توبه تا 25 يونس

حزب 43 - آيات 26 تا 70 يونس

حزب 44 - آيات 71 يونس تا 5 هود

جزء13

 حزب 49 - آيات 53 تا 100 يوسف

 حزب 50 - آيات 101 يوسف تا 18 رعد

 حزب 51 - آيات 19 رعد تا 9 ابراهيم

 حزب 52 - آيات 10 تا 52 ابراهيم

جزء14

 حزب53 - آيات 1 تا 99 حجر

حزب 54 - آيات 1 تا 50 نحل

 حزب 55- آيات 51 تا 89 نحل

 حزب 56 - آيات 90 تا 128 نحل

جزء15

حزب 57 - آيات 1 تا 49 اسراء

حزب 58 - آيات 50 تا 98 اسراء

 حزب 59 - آيات 99 اسراء تا 31 کهف

حزب 60 - آيات 32 تا 74 کهف

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم

جزء16

 حزب 61 - آيات 75 کهف تا 21 مريم

حزب 62 - آيات 22 تا 98 مريم

حزب 63 - آيات 1 تا 82 طه

حزب 64 - آيات 83 تا 135 طه

جزء17

حزب 65 - آيات 1 تا 50 انبياء

حزب 66 - آيات 51 تا 112 انبياء

 حزب 67 - آيات 1 تا 37 حج

حزب 68 - آيات 38 تا 78 حج

جزء18

 حزب 69 - آيات 1 تا 74 مومنون

حزب 70 - آيات 75 مومنون تا 20 نور

 حزب 71 - آيات 21 تا 52 نور

حزب 72 - آيات 53 نور تا 20فرقان

جزء19

 حزب 73 - آيات 21 تا 77فرقان

حزب 74 - آيات 1 تا 110 شعراء

حزب 75 - آيات 111 تا 227 شعراء

حزب 76 - آيات 1 تا 55 نملع

جزء20

حزب 77 - آيات 56نمل تا 11 قصص

حزب 78 - آيات 12 تا 50 قصص

حزب 79 - آيات 51 تا 88 قصص

 حزب 80 - آيات 1 تا 45 عنکبوت

جزء21

 حزب 81 - آيات 46 عنکبوت تا 30 روم

 حزب 82 - آيات 31 روم تا 21 لقمان

 🌺حزب 83 - آيات 22 لقمان تا 30 سجده

 حزب 84 - آيات 1 تا 30 احزاب

جزء22

 حزب 85 - آيات 31 تا 59 احزاب

حزب 86 - آيات 60 احزاب تا 23 سبا

حزب 87 - آيات 24 سبا تا 14 فاطر

 حزب 88 - آيات 15 فاطر تا 27 يس

جزء23

 حزب 89 - آيات 28 يس تا 21 صافات

 حزب 90 - آيات 22 تا 144 صافات

 حزب 91 - آيات 145صافات تا 51 ص

حزب 92 - آيات 52 ص تا 31 زمر

جزء24

 حزب 93 - آيات 32 تا 75 زمر

حزب 94 - آيات 1 تا 40 غافر

 🌺حزب 95 - آيات 41 غافر تا 8 فصلت

 🌺حزب 96 - آيات 9 تا 46 فصلت

جزء25

 🌺حزب 97 - آيات 47 فصلت تا 26 شوري

 حزب 98 - آيات 27 شوري تا 23 زخرف

 حزب 99 - آيات 24 زخرف تا 16 دخان

 حزب 100 - آيات 17 دخان تا 37 جاثيه

جزء26

حزب 101 - آيات 1 احقاف تا 9 محمد (ص)

 حزب 102 - آيات 10 محمد(ص) تا 17 فتح

 حزب 103 - آيات 18 فتح تا 13 حجرات

 حزب 104 - آيات 14 حجرات تا 30 ذاريات

جزء27

 🌺حزب 105 - آيات 31ذاريات تا 25 نجم

🌺حزب 106 - آيات 26 نجم تا 55 قمر

 حزب 107 - آيات 1 الرحمن تا 74 واقعه

 حزب 108 - آيات 75 واقعه تا 29 حديد

جزء28

 حزب 109 - آيات 1 مجادله تا 10 حشر

 حزب 110 - آيات 11 حشر تا 14 صف

 حزب 111 - آيات 1 جمعه تا 18 تغابن

حزب 112 - آيات ا طلاق تا 12 تحريم


حزبهایی که علامت 🌺دارن سجده واجب هستن و خانمای مشکل دارن نخوننَ

برای حاجت رواییم،یک صلوات.ممنونم
1179
1183
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

1096
1159
1153
1187
1192
1144
24
83
پربازدیدترین تاپیک های امروز
224
29
1198
داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   moh133  |  9 ساعت پیش
توسط   araawm  |  6 ساعت پیش