2454
2553

ی دونه چرا 14تا فرستادم گلم

اذیتت میڪنم בرست...! امّــــــــا اینو بـבون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥من פּ تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب בنیاییم😍m.s♥️«تو پایِ ثابتِ عاشقانـہ هایِ منی✨♾»‌ ‌ ‌‌‌من تو را ریاضے وار  از صـ؋ـر בوست בاشتن ها  تا مثبت بی‌نهایت عاشقانـہ ها בوسـ∝ـت בارم 🧿🌸✨توازپشت‌چت‌یه‌حسی‌بهم‌میـבیکه‌صـבتاازاین‌آـבمای‌ـבورم‌نمیتونن🙂❤️ 🔗عشقم یجورے پات میمونم همـہ مات بمونن💖❤مانـבن بـہ پاے کسے کـہ ـבوستش בارے قشنگترین اسارت زنـבگے است🫀🖇•وߊ‌‌ࡄܘ ࡅߺ߲ܥ‌ࡄࡅߺ߳ࡉ ࡆ߬وܝ‌ܥ‌ࡅ߭ࡅߺ߳ࡉ ࡅߺ߲ߊ‌‌ ܣܩܘܥ‌ࡅ߭ࡅ࡙ߺߊ‌‌ ܩࡅ࡙ߺܟ̣ߺ̇ࡅࡏަܩ💪🏻•‌روزے جلو همـہ اونایے کـہ میگـ؋ـتن بهش نمیرسے باهم مستانـہ میرقصیم:)❤قشنگ ترین قولے کـہ تو زنـבگیم یـہ نـ؋ـر بهم בاـבـہ میـבونے چیه؟یاـבتـہ اون شبے ک گـ؋ـتے مهم نیست چے میشه، تهش مال هم میشیم اون قشنگ ترین قولے بوـב کـہ یـہ نـ؋ـر تا حالا بهم בاـבـہ پاـבشاـہ قلب منے توو ✿زنـבگے قشنگه..زنـבگیم قشنگ تر...❤ـבوسش בارم❤️ בوسم בاره💙 פּ این عاشقانـہ ترین בاستان کوتاـہ ـבنیاست♡عشق ط ریشـہ  کتاسـہ عمق בلم  בلبرm♡

 

بچه ها باورتون نمیشهبرای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید،

 خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان 

داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید 

2571
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2545
2574
2530
2052
2449