در این ویدئو علیرضا صدیق منش روان شناس، ازباورهای غیرمنطقی درمورد خشم می گوید.