در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره ، دکترای علوم اعصاب شناختی، درباره تاثیر منفی دیدن تلویزیون و سی دی های آموزش زبان دوم در کودکان زیر 3 سال توضیحاتی را بیان میکنند.