در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره ، دکترای علوم اعصاب شناختی در مورد تاثیر استفاده بیش از حد از خودرو شخصی بر رشد مغز کودک نکاتی را بیان کردند.