در این پادکست آقای دکتر حمید مهرابی، دکترای روانشناسی سلامت جنسی در مورد تربیت جنسی، رشد شناختی و خود ارضائی در کودکان توضیحاتی ارائه داده اند.