810
سلام دوست عزیز خیر احتمال بارداری وجود ندارد جواب تست بی بی چک بعد از ۳۰ ثانیه تا ۵ دقیقه مشخص می شود و قابل اعتماد است بعد از حداکثر ۱۰ دقیقه باید تست بی بی چک را بیرون بیاندازی...
سلام. نتیجه سونورابفرستید. اگرکیست ساده هموراژیک باشد،بافرصت دادن طی حداکثر۲ماه ازبین میرود ومشکلی برای بارداری ایجادنمیکند.به شرطی که مرتب پریودشویدوکیست جدیدی ایجادنشود.
سلام. یکبارسقط بررسی خاصی نیازنداردوشمافقط بایدچکاپ قبل ازبارداری بدهیدو۳ماه فولیک اسیدبخورید.وخودتان وهمسرتان رعایت رژیم غذایی مناسب وورزش وپرهیزازسیگاروقلیان والکل داشته باشید. ب...
سلام. علت انجام آزمایش چه بوده؟بایدبدانم تابتوانم نظربدهم. درکل ذخیره تخمدان به معنی امکان یاعدم امکان بارداری نیست وفقط تعدادفولیکولهای باقی مانده ودرواقع زمانی که شمافرصت برای با...