1209
درمواردی که ریسک داون در غربالگری اول بینابینی یا متوسط گزارش میشود،دو تست تکمیلی برای بررسی هست که بایدیکی راانتخاب کنید:۱.تست cell free DNAکه دقت۹۹درصددارد۲.تست کوادبه روشsequent...
ممکن است سونو سالم و آزمایش مشکل دار باشد.برای نظردهی لازم است جواب را ببینیم.
سلام به احتمال قوي سالم است ولي درصد كمي احتمال سندروم داون مطرح ميشود
سلام شما باید با متخصص ژنتیک مشورت نمایید، تا در صورت نیاز اقدامات لازم را راهنمایی نمایند. امواج به صورت تئوری احتمال مشکلاتی دربارداری و جنین دارد.
باید سوابق بارداری قبلی؟سوابق فامیلی؟نتیجه سونوی nt؟وجواب آزمایش؟راببینیم.به فرض اینکه تنها مورد همینها باشد،نیاز به آزمایش تکمیلی کواد به روش sequentialویاNIPT(بعد از مشاوره حضوری...
با سلام می توان از قرص هایی استفاده کرد که دهانه رحم را باز کرده و با ایجاد انقباض رحمی باعث خروج محصولات بارداری می شوند...
سلام.جواب مجموع هر دو مهم است که به روش Sequential انجام شده باشد. اگر این جواب ۱ به ۱۳۰۰ بوده، مشکلی ندارد. و از نظر علمی و طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت نیاز به بررسی دیگری نیست...
با سلامضخامت ان بی مربوط به بینی است و ضخامت آن تی ما مناسب است .شاید از فاکتورهای خونی رو کم ذکر شده ونیاز به سونو آنومالی دیده شده است .ضمنا استخوان بینی در هفته های بالاتر ارزش ...
سلام.باتوجه به عدد۱/۱۴۸،تنها راه تشخیص قطعی که آیا جنین مشکل دارد یا نه آمنیوسنتز است.آمنیوسنتز ریسک مختصر سقط دارد و این ریسک به هرحال وجود دارد و اجتناب ناپذیر است. اما برای تشخی...