همسرتون باید متوجه شرایط خودش باید بشه و خودش باید خواهان بهبودی باشد،از مشاور کمک بگیرید،اینگونه پنهان کاری کار درستی نیست