در انتظار پاسخ
برای تشخیص باید به پزشک ماهر مراجعه کنید تا معاینه بشوید از طریق مجازی نمی‌شود درمان قطعی پیشنهاد داد.