1870
سلام باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا برسد اگر تاخیر در پریود خود داشتید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
2 هفته پیش
هفته ای 3 بار تماس جنسی داشته باشید و اگر بس از 6 ماه باردار نشدید جهت بررسی علت مراجعه کنید .
سلام باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا برسد اگر تاخیر در پریود خود داشتید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
سلام با توجه به شرح حال شما خیر احتمال بارداری وجود ندارد موفق باشید
سلام احتمال بارداری ضعیف است اما اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
سلام می توانید از تست بی بی چک استفاده کنید یا آزمایش خون انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید