1451
یک روی 360غیرعادی است و لازم است امنیو سنتز شوید .مگر اینکه جواب ازمایش را اینجا غلط نوشته باشید . برای اظهار نظر باید کل سونوگرافی و ازمایشتان را ببینم .