باسلام خيلي مختصر توضيح داديد و نياز به توضيح بيشتري براي جواب دادن عميق تر هست قطعا فراموش كردن و فكر نكردن به يك نفر راحت نيست درد يك زخم به راحتي اروم نميش و نياز به زمان دار...
باسلام شما دچار اضطراب پس از حادثه يا تجاوز هستيد و اين خيلي طبيعيه كه با نزديك شدن ادم ها مضطرب بشيد و حس ناامني كنيد اما اين موضىع خيلي زياد نياز به رسيدگي هاي تخصصي و همه جانبه...