1703
به احتمال زیاد میشود برایتان اسپاینال انجام داد . این متخصص بی هوشی است که در اطاق عمل برایتان تصمیم خواهد گرفت .
با سلام و وقت بخیر حتما بایدمعاینه دقیقتر و حضوری توسط متخصص ستون فقرات انجام شود.
سلام برای چه عملی این مواردی ک ذکر کردین ربطی به نوع بیهوشی ندارد