1451
سلام دوست عزیز حساسیت شما روی رفتارهای همسرتان می تواند باعث اختلاف بیشتر دلخوری و سردی رابطه تان شود دقیقا مثل اتفاقی که براتون افتاده اگر زندگی تان آرام است اگر جز در این مورد...