1451
با سلام.تعداد و حرکت اسپرمها مطلوب است ولی شکل اسپرمها غیر طبیعی است.لازم است برای ارزیابی علل احتمالی اختلال شکل اسپرمها و شروع درمان مقتضی مراجعه کنند. در صورت تمایل میتوانید برا...
سلام.گزارش تعداد و حرکت اسپرمها نرمال است ولی شکل آنها کاملا غیر طبیعی گزارش شده است. لازم است آزمایش اسپرم را با رعایت شرایط ویژه این آزمایش،مجدد تکرار کنید و جهت معاینه و ارزیابی...
با سلام.تشخیص واریکوسل از تغییرات آزمایش اسپرم امکان پذیر نیست. برای تشخیص واریکوسل، باید ویزیت و معاینه شوید.در صورت تمایل میتوانید برای معاینه و ارزیابی دقیق با مدارک مراجعه کنید...
با سلام.اندکس های آزمایشگاهی گزارش شده در آزمایش اسپرم، نرمال است.در صورت تمایل میتوانید برای معاینه و ارزیابی دقیق با مدارک مراجعه کنید.
با سلام. باید آزمایششون دیده شود و معاینه شوند.
با سلام. شکل اسپرمها از حالت ایده آل فاصله دارد. لازم است جهت اخذ شرح حال دقیق، معاینه و شروع دارو و اقدامات مقتضی، با مدارکشون مراجعه کنند به کلینیک اورولوژی
با سلام. تشخیص واریکوسل بر اساس معاینه و سونوگرافی است. فعلا الزامی برای مصرف دارو نیست.
سلام. گزارش آزمایش اسپرم طبیعی است.