1206
با سلام و تبریک سال نو تامین هزینه های قسمت های مشاع و مشترک ساختمان بر عهده کلیه ساکنین ساختمان است که سهم هر یک بر اساس میزان متراژ واحدها تعیین می‌گردد. همین مورد در مورد حق ش...