سلام آيا اين درد بی سابقه بوده و بدون فعاليت فيزيكی يا ورزش خاصی شروع شده است؟در صورتی درد مفاصل ، بعد ٣ الی ٤ روز بهبود نيافت، برای معاينه بيشتر به متخصص اطفال يا ارتوپد اطفال مرا...
سلامنگران نباشبه علت فشار اضافه ای كه بر مفصل وارد كرديد به وجود آمدن اين كيست بيكر دور از انتظار نيستبايد درمان فيزيوتراپی را شروع كنيدفعلا تا قبل از شروع درمان توجه داشته باشيد پ...
سلامنگران نباشيدولی سعی كنيد در هر صورت درمان را شروع كنيد و از وضعيت ها و كار هايی كه مشكل را بدتر ميكند اجتناب كنيدو برای اين منظور در درجه اول بايد وضعيت های صحيح در محل كار يا ...
سلامبايد مطمئن شد كه آسيب و مشكل كجا قرار دارد،ممكن است شكستگی باشد يا شكستگی جوش نخورد،همين طور ممكن است بی حركتی ناشی از گچ عامل باشد.زمانی كه هر دو دست درگير هستند مشكل حتی می ت...
سلامنياز مند بررسی بيشتری استآيا عكس يا ام آر آی از زانو يا كمر داريد؟اگر جواب مثبت است گزارش آن را قرار دهيد.
سلام حلقه لاغری هولاهوپ اگر به درستی استفاده شود ، آسيبی به زانو نميزند. ممكن است شما به دليل آسيب قبلی در زانو يا استفاده نادرست ، دچار زانو درد شديد.در حال حاضر ، از حلقه استفاده...
سلام وقت بخيراگر ضربه يا برخوردی به شست پا نداشته ايد كمبود برخی ويتامين ها را ميتوان دليل دانستابتدا آزمايش های مربوطه را انجام دهيد و اگر مورد و كمبودی نبود و درد همچنان ادامه ...
سلام وقت بخيرتخصصی در زمينه داروهای مصرفی تان ندارماما درد دو طرفه داخل ران ميتواند كوتاهی اين عضلات را نشان دهدروزانه دو بار گرمای سطحی كه ميتواند كيسه آب گرم باشد را داخل ران قرا...
سلامتنها علت زانو درد كمبود ويتامين نيست اگر تحت نظر پرشكتان شروع به مصرف داروهای مورد نياز كرده ايد و همچنان درد داريد حتما علت های ديگری نظير التهاب مفصل و ضعف عضلات نيز وجود دار...
سلام آخرين مرحله درمان برای خار پاشنه جراحی هست ولی قبل از آن می توان از درمان های ديگری استفاده كرد. درمان اصلی فيزيوتراپی برای خار پاشنه ، دستگاه شاک ويو هستش كه شما می توانيد به...