سلاموقت بخيرنترسيد و مسائل متفرقه را وارد ذهن خود نكنيد.لطفا جنس و سنتان و شغلتان را ذكر كنيد،بسياری از دردهای چرخشی در بدن می تواند ناشی از تغييرات هورمونی باشد كه رخ ميدهد.بعضی ا...
سلامدرد های روماتيسمی به شكل قرينه هستند و چند مفصل را درگير می كند. درد شما نشان دهنده شروع روماتيسم نيست. گاهی نقاط گرفتگی در عضله ايجاد می شود كه ممكن است درد آن ها به مناطق اطر...
سلاموقت بخيربا توجه به سن پايينتون دور از انتظاره كه علائم تخريبی در ستون مهره ها و يا ديسک رخ داده باشهپس احتمالا كوتاهی برخی عضلات و انقباض های بيش از حد عضلات فيله پشتی ، باسن و...
سلام در ابتدا بايد مشخص شود آيا اين درد شما سابقه داشته؟ به پاها سرايت می كند؟ بعد از فعاليت يا ورزش خاصی ايجاد شده؟ آيا خشكی صبحگاهی داريد؟با توجه به اينكه ذكر كرديد ، درد با كمی ...
سلامصداهايی كه از مفاصل شنيده می شوند اگر بدون درد باشند، می تواند نشان دهنده ضعيف بودن عضلات و ثبات ناحيه باشد. شما بايد از انجام حركاتی كه اين صداها را توليد می كند اجتناب كنيد و...
سلام دليل قفل شدن زانوی شما ضعف عضلات زانو است.در سنين بالا ، آرتزوز و ضعف عضلانی باعث تشديد اين حالت می شود. كه در اين رابطه شما بايد تمريناتی در جهت تقويت عضلات زانو به ويژه عضله...
سلامزياد بودن سوال ها اصلا اشكالی نداره☺️بيرون زدگی ديسک كمر به خصوص در سن های پايين و در درجات پايين قابل درمان و قابل اصلاح شدن است.بهتر اينه قبل از شروع بارداری درمان فيزيوتراپی...
سلامبرای تعيين منشأ درد ، نياز به معاينه و تست های فيزيكی می باشد.ولی با توجه به توصيف شما از محل های درد ، به نظر می رسد ، درد شما نقطه ای و موضعی است كه می تواند منشأ استخوانی دا...
سلامترس بدون دليل و مدرک فقط ناراحت كننده استجنسيتتان و سنتان نامشخص استتغييرات هورمونی معمولی به خصوص در خانم ها عامل بسياری از درد های مفاصل مختلف است. با توجه به تغييرات زياد هو...
سلامدر رابطه با درمان سنتی نظری ندارماما می توان بيرون زدگی ديسگ را اصلاح كرد به خصوص اگر درجه شديد نباشد و سنتان كم باشدمی توان درمان فيزيوتراپی را با اولويت كم كردن التهاب و فشا...