سلامبرای اطمينان بيشتر خودتان ، می توانيد با ارتوپد اطفال مشورت كنيد. همچنين كلينيک فيزيوتراپی مركز طبی كودكان در اين زمينه می تواند بسيار شما را راهنمايی كند.
سلامخوشبختانه به موقع تشخيص داده شده و قابل درمان هست. با توجه به اينكه در سن رشد هستند و اسكلت بدن قابل شكل گيری و تغييربرای درمان و اصلاح الگو های روزمره بايد از تمرينات و ورزش ه...
2 هفته پیش
سلامبايد مطمئن شد كه آيا مفصل سالم هست يا خير،به دكتر ارتوپد مراجعه كنيد و از سالم بودن منيسک ها و ليگامان های زانو اطمينان حاصل كنيد.از زانو بند برای زانوی راست استفاده منيدروی زم...
1 هفته پیش
سلاموقت بخيرنترسيد و مسائل متفرقه را وارد ذهن خود نكنيد.لطفا جنس و سنتان و شغلتان را ذكر كنيد،بسياری از دردهای چرخشی در بدن می تواند ناشی از تغييرات هورمونی باشد كه رخ ميدهد.بعضی ا...
3 هفته پیش
سلامدرد های روماتيسمی به شكل قرينه هستند و چند مفصل را درگير می كند. درد شما نشان دهنده شروع روماتيسم نيست. گاهی نقاط گرفتگی در عضله ايجاد می شود كه ممكن است درد آن ها به مناطق اطر...
سلاموقت بخيربا توجه به سن پايينتون دور از انتظاره كه علائم تخريبی در ستون مهره ها و يا ديسک رخ داده باشهپس احتمالا كوتاهی برخی عضلات و انقباض های بيش از حد عضلات فيله پشتی ، باسن و...
3 هفته پیش
سلام در ابتدا بايد مشخص شود آيا اين درد شما سابقه داشته؟ به پاها سرايت می كند؟ بعد از فعاليت يا ورزش خاصی ايجاد شده؟ آيا خشكی صبحگاهی داريد؟با توجه به اينكه ذكر كرديد ، درد با كمی ...
سلامصداهايی كه از مفاصل شنيده می شوند اگر بدون درد باشند، می تواند نشان دهنده ضعيف بودن عضلات و ثبات ناحيه باشد. شما بايد از انجام حركاتی كه اين صداها را توليد می كند اجتناب كنيد و...
سلام دليل قفل شدن زانوی شما ضعف عضلات زانو است.در سنين بالا ، آرتزوز و ضعف عضلانی باعث تشديد اين حالت می شود. كه در اين رابطه شما بايد تمريناتی در جهت تقويت عضلات زانو به ويژه عضله...