1451
سلام منظور از دوره انتظار این است که بارداری بعد از دوره انتظار مشمول بیمه می باشد. البته این مورد به نوع قرارداد بیمه شما هم بستگی دارد.
1398/07/21
سلام در جواب سوالات شما باید گفت هر دوی این بیمه ها برای شما مفید است. بیمه تامین اجتماعی خویش فرما یا بیمه سلامت بیشتر از نظر پوشش های درمانی استفاده می شوند هرچند بیمه تامین اجتم...
1398/06/03
سلام با توجه به مبلغی که در ماه پرداخت میکنید بهترین بیمه برای شما بیمه عمر و سرمایه گذاری میباشد. این بیمه نامه علاوه بر این که یک سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود بعضی از هزینه ها...
1398/07/21
سلام شما میتوانید از بیمه تکمیلی سامان استفاده کنید. لبمه تکمیلی انفرادی سامان یکی از معدود بیمه هایی است که هزینه های نازایی و ivf را پرداخت می کند. برای اینکه بیشتر با این بیمه ت...
1398/05/22
سلام این که بتوانید چه کسی را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود قراردهید بستگی به شکرت بیمه و قرارداد بیمه تکمیلی شما دارد. اما به طور کلی در بیمه تکمیلی خواهر نمی تواند جزو افراد تحت تکفل ...
1398/05/08
سلام در ابتدا باید بگویم که نمیتوان مرخصی زایمان را قبل از زایمان استفاده کرد و 6 ماه مرخصی پس از زایمان برای شما محاسبه می شود. در صورتی که پزشک برای شما قبل از زایمان مرخصی تجویز...
1398/04/30
سلام برای دریافت هزینه های بیمارستانی باید ابتدا خود شما هزینه ها را پرداخت کنید و پس از آن با در دست داشتن مدارک بیمارستانی و رسید پرداخت به بیمه مراجعه کنید.
1398/04/29
سلام بیمه ماهان کمپینی را برگزار کرده به نام شغل من خانه داریست. در صورتی که در این کمپین شرکت کنید و از آن حمایت کنید از طرف حامیان رسمی هدایایی دریافت می کنید. یکی از این هدایا ی...
1398/04/30
سلام برای بیمه تکمیلی انفرادی دو گزینه پیش رو دارید بیمه تکمیلی انفرادی سامان و بیمه تکمیلی انفرادی تعاون. در بیمه تکمیلی انفرادی تعاون حتما باید کل خانواده تحت پوشش قرار بگیرند. ا...
1398/04/30
سلام بیمه عمر خود به نوعی بیمه بازنشستگی محسوب می شود. اگر منظور شما از بیمه بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی است باید گفت بیمه تامین اجتماعی هرچند برای همه مناسب است اما خیلی نمی توان...
1398/04/24