1209
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
سلام.باتوجه به شرایط خاص شما توصیه میشود برای تشخیص نهایی و درمان مناسب به یکی از بیمارستانهای دولتی دانشگاهی مراجعه کنید.
سلام.باید توسط مجرای اشکی معاینه و با مشاوره با دکتر گوش وحلق و بینی تصمیم گیری شود
سلام.باید معاینه کامل و تست اشکی انجام شود تا براساس نوع مشکل تصمیم گیری شود