موضوع سوال خود را به صورت خلاصه در 10 کلمه انتخاب کنید.

گروه مناسب و مربوط به سوال را انتخاب کنید.

تعدادی از کلمات مهم متن سوال خود را انتخاب کنید.
مانند: بارداری ، تغذیه ، زایمان ، کودک ، بی اشتهایی