1209

تفسیر آزمایش سل فری

35 بازدید 1 تبادل تجربه

سلام میشه لطفا آزمایش سل فری من رو تفسیر کنید پزشک خودم گفتن همه چیز نرماله ولی من بابت ریسک سندروم داون نگرانم. تست انجام دادم.

(0.0003% )Downs sandrome   1:398,377

(0.0001%)Edwards syndrome <1:1,000,000

(Pataus syndrom <1:1,000,000(0.0001%

جلوی تمام سه عدد بالا  low risk نوشته شده.عدد سندروم داون آیا نگران کننده است.آزمایشگاه هم گفت مشکلی نداره .جنسیت پسر تشخیص دادن. 

اطلاعات تکمیلی

سن ۲۷ جنسیت زن شغل دانشجو وضعیت تاهل متاهل
پاسخ مشاور

متخصص زنان و زایمان

سلام. آزمایش شما نرمال است

تجربه شما

login captcha