897
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مامایی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

پاسخگویی به مشکلات زنان
رویکرد علمی زیر نظر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
مدرس کلاسهای آمادگی زایمانوب سایت
کانال تلگرام
اینستاگرام

پرسش های پاسخ داده شده