1332
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات

خلاصه عملکرد و مهارت ها

فعالیت در زمینه کار خبری، مصاحبه، تولید محتوا و ...
3 سال سابقه همکاری با نی نی بان
1 سال سابقه همکاری با سلامانه