1145
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

كارشناس حقوق قضايی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

عضو كانون وكلای دادگستری مركز
١٦ سال سابقه وكالت دادگستری
عضو سابق معاضدت كانون وكلای دادگستری
مشاور حقوقی خبرگزاری ميزان قوه قضائيه
همكاری با خبرگزاری ها
ارائه دهنده ياداشت و مصاحبه پيرامون موضوعات حقوقی
دريافت لوح از كانون وكلای دادگستری مركز
ارائه خدمات و مشاوره حقوقی اشخاص حقوقی و حقيقی
سوابق كاری عديده پيرامون دعاوی حقوقی، خانوادگی و كيفری

وب سایت 1
وب سایت 2

پرسش های پاسخ داده شده

 • فرار دختر و پسر برای ازدواج

  پاسخ با سلامصرفنظر از اينكه اين اقدام شما به دليل رابطه نامشروع جرم محسوب می شود ،پيشنهاد می شود موضوع را از طريق تقديم دادخواست اجازه ازدواج به طرفيت پدر با دادگاه مطرح نموده و ضمن معرفی فرد خواستگار و شر...

 • کلاهبرداری از سفته

  پاسخ با سلامشما می توانيد ضمن ارسال اظهارنامه تقاضای استرداد سفته های امانی را از ايشان مطالبه نموده و به سفيد امضاء بودن آن اشاره نموده و مسئوليت و عواقب كيفری و حقوقی استفاده از آنرا به وی گوشزد و اخطار ...

 • حق طلاق

  پاسخ با سلامخير-مرد كماكان حق طلاق را داشته و در صورت دادن حق يا وكالت طلاق زن می تواند به استناد آن خود را مطلقه و موفق به اخذ حكم طلاق شودموفق باشيد

 • طلاق توافقی

  پاسخ با سلامدر صورت ادعای باكرگی وفق قانون حتما به پزشكی قانونی معرفی و رای طلاق بر آن اساس صادر می شود و معمولا قضات در اين خصوص متفق القولنددر صورت صلاحديد جهت بررسی بيشتر موضوع با وكيل مشاوره حضوری داشت...

 • خانه قولنامه ای

  پاسخ با سلامبله-اما پيشنهاد می شود موضوع اخذ سند را با كارشناسان ثبتی در ميان بگذاريدموفق باشيد

 • ارث پدر

  پاسخ سلام بر شماچنانچه دعوای پدر به دليل فقدان دليل كافی منجر به قرار رد دعوی شده،موضوع به استناد قولنامه مذكور مجددا قابل طرح می باشدموفق باشيد

 • وکالت نامه از همسر

  پاسخ با سلام به نظر در صورت کامل بودن اختیارات مندرج در وکالتنامه امکان مراجعه به دفاتر پلیس + 10 و درخواست صدور گذرنامه وجود دارد ولیکن در خصوص مراجعه به سفارت ، بایستی موضوع را با همان سفارت مربوطه در می...

 • درخواست طلاق و مهریه

  پاسخ با سلام هرچند زوج از بابت مهریه محکوم خواهد شد ، ولیکن وصول آن مستلزم تمکن ایشان و توقیف اموال (به غیر از مستثنیات دین و یک باب منزل محل سکونت)است و نهایتاً بنا به درخواست زوج دادگاه مبادرت به صدور حک...

 • نفقه گرفتن از مرد

  پاسخ با سلام شما تنها می توانید نفقه گذشته خود را آنهم در صورت اثبات عدم پرداخت ، مطالبه کنید و زندگی مشترک و زیر یک سقف بودن شما ظهور در دریافت نفقه تلقی می شود ، مگر دلایل قوی داشته باشید میزان نفقه نیز ...

 • شکایت از همسر بابت کتک زدن

  پاسخ با سلام مسلماً چنانچه تسریع در امر طلاق برای شما در اولویت هست و طرف مقابل اموال و استطاعت مالی معادل مهریه شما نداشته و براحتی امکان وصل آنرا ندارید و نیز با توجه به روند سخت و طولانی درخواست طلاق بص...