اطلاعات تخصصی
تحصیلات

دکترای روانشناسی تربیتی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

استاد دانشگاه علمی کاربردی

مشاوره دانشگاه علمی کاربدی

کمک معلم پرورشی آموزش و پرورش منطقه ۱۴ تهران

تدریس درس فناوری اطلاعات و شبکه موسسه ایران پزشکی

دوره روانکاری و مربیگری مهدکودک 

همکاری بتا شهرداری تهران در زمینه مشاوره

مشاور دانشگاه علمی کاربردی 

همکاری با کلینیک روانشناسی بهشت 

همکاری با کلینیک نگاه سبز

مشاوره روانشناسی در وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی

تحصیلی و کودک و خانواده و روانکاوی