1478
چه کابینتی مناسب آشپزخانه ی شماست ؟

چه کابینتی مناسب آشپزخانه ی شماست ؟

1399/11/06 بازدید1803

دراین محتوا درباره کابینت های ممبران؛ کابینت مدرن وکابینت وکیوم توضیحاتی رادراختیارشماقرارمیدهیم تا بتوانید باتوجه به مزایاو معایب کابینت هادرهنگام خریدبادست بازعمل کنید .

بادرنظرگرفتن این مزایاومعایب میتوانید بهترتصمیم بگیرید وازتجربیات گروه کابینت سازان استفاده نمایید.

یکی ازکاربردی ترین کابینت هایی که درآشپزخانه میتوان استفاده کردکابینت ممبران است .

به طورکلی کابینت میتواند درآشپزخانه نظم ایجادکند ولوازم و وسایل رابه راحتی درون آن قرارداد .

درکابینت های ممبران سرعت ساخت آنها بسیار بالاست ودربازار به فراوانی میتوان آن هارایافت.

اگرعلاقمند به استفاده ازکابینت های مختلف هستیدبهتراست که بامشاوران ماو باشماره 09128251252 تماس حاصل کنید.

کابینت ممبران درمدل ورنگ های مختلفی وجود دارد وبه راحتی می‌توان آن رابه وسیله دستگاه های سیانسی برش کاری کردکه معمولا برای کابینت  های  ممبران که بانام دیگری هم که همان کابینت وکیوم است شناخته شده میباشد .

برروی این کابینت هامیتوان نقش ونگارهای کابینت های کلاسیک را اجراکرد .

روکش های پیویسی ممبران که برروی امدی اف کشیده می‌شودبه وسیله چسب های مخصوص وکیوم می‌شود .

دراین کابینت هامعمولاً تورفتگی وبیرون زدگی های وجودداردکه باعث می‌شود سطح کابینت ازسادگی خارج شود.

مزایای کابینت ممبران

هرکدام ازکابینت هادارای مزایاومعایبی هستندکه می‌توانندمحیط آشپزخانه رازیباکنند.

کابینت ممبران دردسته طرح کلاسیک وگاهی هم مدرن قرارمیگیردکه ازنظرکیفیت وازنظرظاهری دارای مزیت های بسیاری میباشد .

درابتدای کارقیمت آن رابررسی می‌کنیم که به عنوان یک عنصرمهم است که برای مشتریان وجوددارد .

این کابینت هادارای ورق پیویسی دریک سمت هستندومغزی آنهااز ام دی اف می باشندکه قیمت آنهانسبتاً ارزان می باشدودرمقایسه بامتریال هایی مانندچوب قیمت بسیار مناسبی دارندومی‌توان کابینت های شیک وزیبارابرای زیبایی خانه خریداری کرد.

علت مقایسه آن باکابینت های چوبی این است که به دلیل این که چوب ازدل طبیعت بیرون می‌آیدویک عنصرگرم وصمیمی باشدمعمولاًپرداخت وساخت آنهازمان‌براست وهزینه زیادی رابایدبرای تهیه آن پرداخت نمائیم .

اماکابینت ممبران میتواندمشابه کابینت های چوبی باشدوازلحاظ هزینه هم قیمت مقرون به صرفه تری دارد.

ازاین کابینت هامیتوان به عنوان کابینت مقرون به صرفه استفاده کردودرطراحی ودکوراسیون کلاسیک ازآن استفاده کرد .

کابینت هابه صورتی قیمت‌گذاری می‌شوندکه برای کابینت های زمینی ودیواری به صورت مشترک باشد. معمولاًبرای کابینت زمینی۶۰ درصدقیمت کابینت دیواری ۴۰ درصدقیمت اعلام میشود .

کابینت سازانی که دراین حرفه فعالیت می‌کنندباتوجه به کیفیت ساخت که برای هرکابینت استفاده می‌کنندممکن است قیمت متغیر رابه شمابگویند.

همانطورکه گفتیم این کابینت هامیتوانندبرای آشپزخانه های مدرن  وکلاسیک استفاده شود وزیبایی آنهامتفاوت است .

کابینت های وکیوم درخانه های کلاسیک بیشتردیده می‌شودباهزینه متناسبی شمامیتوانیدطرح های زیبایی کلاسیک راروی این کابینت ها اجرانمایید .

تنوعی که درکابینت های وکیوم یاممبران وجودداردباعث میشودکه متناسب باسلیقه شماچیدمان شود .

تنوعی که درروکش این کابینت هاقرار داردبااستفاده ازتکنولوژی‌های جدید ودستگاه‌های پیشرفته میتواندفضای متفاوتی رابرایتان به ارمغان بیاورد.

کابینت هایی که باکیفیت ساخته می‌شوندوقیمت آن‌هامناسب است حس خوبی رابه خریدار منتقل می‌کند .

زمانی که می‌خواهندبه صورت یک پارچه برروی امدی اف قراردهد نباید درز وحفره روی آنهاوجود داشته باشدتوجه به همه جزئیات باعث می‌شودکه کیفیت محصول بالاتربرود.

کابینت های وکیوم دربرابرآب ورطوبت مقاوم هستند ودرهنگامی که آنهارا تمیز میکنیدنبایدازموادشوینده قوی استفاده کنیدبه دلیل اینکه سطح آن ولایه های امدی اف ممکن است دچار تخریب شوند .

اگراین کابینت هارادرخانه های مدرن به کارمی‌بریدواحساس می کنیدکه برروی آنهاخط وخش وجودداردبهتراست که سریعتر آنها راترمیم کنیدبه دلیل این که اگرآب  به  درون آن  نفوذ کندبه  قسمت امدی اف می رسدوممکن  است دچارآسیب‌های جدی درکابینت شودومجبورمی شودکه بازسازی آنرا انجام دهید.

برای خانه های مدرن بایدکابینت های مدرن را استفاده کنید .برای انتخاب این کابینت هابهتراست که کابینت های های گلاس رادرآشپزخانه قراردهیداین کابینت هابه دلیل این که سطح شفاف وبراقی دارندمی‌توانندفضای متفاوتی را ایجاد کنند .

معمولاًدرخانه های مدرن کابینت های ساده انتخاب می‌شوندکه دستگیر برروی آنهاوجودندارد .

امابرخی ازافرادعادت ندارندوترجیح می‌دهندکه ازدستگیره  های استیل ویراق آلات  ساده استفاده نمایند.

استفاده ازکابینت های هایگلاس معمولاًبرای خانه هایی که فضای کوچکتری دارندمناسب ترمیباشدبه دلیل این که جزئیاتی که برای کابینت کلاسیک وجودداردباعث می شود فضای شلوغ تردیده شودوکوچک تربه نظربرسدامادرخانه های مدرن اصول طراحی برپایه سادگی وبه دور از تزیینات وجودداردبرای همین بهتراست که کابینت های ساده ای رابرای این آشپزخانه‌ها انتخاب کنیدالبته که برای اطلاع ازکلیه امورکابینت سازی میتوانیدباشماره09128251252 تماس حاصل فرمایید.

یکی ازموارد مهمی که برای کابینت های مدرن وجوددارداستفاده صحیح ازرنگ هادرکنار یک دیگراست. برای مثال رنگ های سفیدهمیشه درآشپزخانه هاظاهرزیبایی  رابه وجودمی‌آورندامادربرخی ازموارد دیده شده است که افراد ازبودن درمحیطی که یکنواخت وساده است خسته شده است وترجیح می‌دهندکه رنگ‌هایی راانتخاب کنندکه ازسادگی محیط بکاهد.

نمونه های متنوعی رادر رنگبندی میتوان بایک دیگرترکیب کردتادکوراسیون داخلی آشپزخانه ها زیبایی به وجودبیاید .

برای مثال رنگ سفیددرترکیب بارنگ مشکی ازدیرباز  امتحان خودرا پس داده  است وزیبایی آن می‌توانددرخانه های کوچک وبزرگ وجود داشته باشد .

البته مقدار استفاده ازرنگ هادرطراحی داخلی هم باعث میشودتایک فضامتفاوت ترنشان داده شود.

برای مثال درکابینت های پایین بهتراست ازرنگ هایی استفاده کنیدکه قراراست به عنوان رنگ دوم قرارداشته باشند.

با گسترش شهرنشینی خانه های زیادی در دنیاط طراحی به وجودآمده اند که متراژ آنها متفاوت شده است.

در زمان های گذشته خانه ها اغلب بزرگ و ویلایی بوده اند و برای دکوراسیون آن ها از متریال چوب و فلز استفاده می شده است.

اما در دنیای امروزی با متدهای جدید در ساخت و ساز و دنیای طراحی داخلی انواع طرح ها و رنگ بندی و هم چنین متریال ها وجود دارد که می تواند فضای زندگی و کار ما را به محیط متفاوت تر تبدیل نماید

ارسال نظر شما

اولین نفری باشید که نظر میدهید
login captcha
1784

پربازدیدترین ها