موضوع بحث

تب شدید کودک

1392/03/20 16:58 9
موضوع بحث: تب شدید کودک
خانمایی که کودک 18 ماهه دارن لطفا بیاین کمک ترو خدا بچم داره تو تب میسوزه کمککککک
بچه داره تو تبمیسوزه چیکار کنم؟
عزیزم هفته پیش دختر منم تب 39-40 درجه داشت 3 روز بدون علایم دیگه ای که هیچ دارویی هم تبشو پایین نمیاورد. تقریبا 1 سالشه دخترم.......ویروس جدیده.....
دکتر فتح سامی 15 بهمن
شیاف بذار
دستمال رو پاهاش تا کشاله رون..رو دلش و روی پیشونی و دستهاش
بروفن هم بهتر تبو پایین میاره
لادن جان بروفنشیاف داره؟

لادن جان بروفن شیاف داره؟

نفیس بیا تو همون تایپیک آپارتمان فروشی لطفا
نه شیاف استامینوفن بذار میاد پایین
بروفن شربته به جای استا میتونی بدی ولی روزی سه بار فقط
شیاف هم روزی سه چهار بار میتونی بذاری
شیاف دیکلوفناک البته یک سوم فوری میاره پایین
ارسال پاسخ و نظر شما