موضوع بحث

22هفته چند ماهم میشه...

1795 بازدید | 6 پست
۲۲هفته چند ماهم میشه...
1390/09/04
|
00:22
بارداری کامل نه ماه و نه روزه :

4 هفته و 2 روز = ماه اول

8 هفته و 4 روز = ماه دوم

12 هفته و 6 روز = ماه سوم

17 هفته و 1 روز = ماه چهارم

21 هفته و 3 روز = ماه پنجم

25 هفته و 5 روز = ماه ششم

30 هفته و 0 روز = ماه هفتم

34 هفته و 2 روز = ماه هشتم

38 هفته و 4 روز = ماه نهم

از 38 هفته و چهار روز تا 40 هفته کامل هم حدود 9 روز میمونه که شد نه ما و نه روز

ارسال نظر شما