موضوع بحث

آسپرین بچه

1390/09/03 00:27 3
موضوع بحث: آسپرین بچه
من هفته 22 هستم دکتر بهم آسپرین بچه داده . یادم رفت ازش بپرسم کی بخورم ؟
کسی نیست؟

از خود دکتر بپرس

زنگ بزن
جویدنی رو با غذا و روکشدارو با معده خالی بخور عزیزم
هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید
ارسال پاسخ و نظر شما