موضوع بحث

با کودک یک سال ونیم چه بازیهایی میکنید؟

1392/03/30 23:47 2
موضوع بحث: با کودک یک سال ونیم چه بازیهایی میکنید؟
یا چطورسرگرمش میکنید؟چند ساعت بازی میکنه در روز؟چقدر را به گردش میگذراند
دیروزبرای کودکی گریستم که کفش نداشت...امروزبرای مردی که پاندارد...فردابرای خود که هیچ!!!!!!!!

http://www.ninisite.com/content/index.asp?contentID=418
روزهای خوب خواهند آمد. شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
http://www.ninisite.com/content/index.asp?contentID=420
روزهای خوب خواهند آمد. شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
ارسال پاسخ و نظر شما