موضوع بحث

مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟

| 1391/07/16 | 00:47 2 بازدید
موضوع بحث: مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟
کسی میدونه ؟ چگونه درمان میشه؟
1391/07/16
|
00:17
هیچ کس انتی تی پی او را نمیدونه چیه
1391/07/16
|
00:43
مرسی مونی ؟خودت مشکل تیرویید داری؟
1391/07/16
|
00:47
ارسال پاسخ و نظر شما