موضوع بحث

مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟

1391/07/16 00:47 2
موضوع بحث: مقدار نرمال anti tpo چنده ؟ مثبت ومنفی چه فرقی داره؟
کسی میدونه ؟ چگونه درمان میشه؟
هیچ کس انتی تی پی او را نمیدونه چیه
مرسی مونی ؟خودت مشکل تیرویید داری؟
ارسال پاسخ و نظر شما