دوستم المانه دختردارشده میخام بهش اسم پیشنهاد بدم طبق قوانین اونجا باید اخرش الف داشته باشه بیاید کمک معنیشم اگه میدونید بزارید بچه ها
از ماست که بر ماست
1394/08/22
|
09:22
دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 ابتسام عربی اسم دخترانه تبسم، لبخند
2 ابریشم عبری اسم دخترانه حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند ، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید
3 ابریشم کردی اسم دخترانه تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر(نگارش کردی : هةورێشم)
4 احترام عربی اسم دخترانه بزرگ داشتن
5 اختر فارسی اسم دخترانه گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است و به شکل خوشه روی گیاه می شکفد، ستاره، بخت، طالع
6 اخگر فارسی اسم دخترانه پاره آتش
7 ادرینا آشوری اسم دخترانه تکیه گاه
8 ارتاش ترکی اسم دخترانه مرکب از ار( شوهر) + تاش ( پسوند همراهی)
9 اردک فارسی اسم دخترانه دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی
10 اردیبهشت فارسی اسم دخترانه نام ماه دوم از سال شمسی، نام فرشته ای که نماینده پاکی است و نگهبانی آتش با اوست، نام روز سوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
11 ارزنده فارسی اسم دخترانه محترم، دارای احترام
12 ارزینه فارسی اسم دخترانه ارزنده، گرانبها
13 ارسا فارسی اسم دخترانه ارس
14 ارسان فارسی اسم دخترانه نام همسر نرسی پادشاه ساسانی
15 ارشا فارسی اسم دخترانه از نام های ایران باستان
16 ارشامه فارسی اسم دخترانه آرشامه
17 ارشین فارسی اسم دخترانه با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامنشی-مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین پسوندتفضیلی - به معنی عاقلترین هوشمند ترین
18 ارغنون یونانی اسم دخترانه نام سازی است
19 ارغوان فارسی اسم دخترانه گلی قرمزرنگ
20 ارغون یونانی اسم دخترانه مخفف ارغنون(نام سازی است )
21 ارکیده فارسی اسم دخترانه گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است
22 ارم فارسی اسم دخترانه نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه
23 ارمغان ترکی اسم دخترانه رهاورد، سوغات، هدیه
24 ارناز فارسی اسم دخترانه از نامهای باستانی
25 ارنواز اوستایی-پهلوی اسم دخترانه مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
26 اروس اوستایی-پهلوی اسم دخترانه سفید ، درخشان، زیبا
27 اروس فرانسه اسم دخترانه در اساطیر یونان، خدای عشق
28 اریحا عبری اسم دخترانه مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است
29 اریدیس ترکی اسم دخترانه (به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود
30 اریکا فارسی اسم دخترانه نام روستایی در استان مازندران
31 اسپنوی فارسی اسم دخترانه از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
32 استاتیرا فارسی اسم دخترانه همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
33 استر عبری اسم دخترانه ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی
34 اسرا فارسی اسم دخترانه در گویش سمنان اشک
35 اسرین کردی اسم دخترانه اشک
36 اسفند دخت فارسی اسم دخترانه مرکب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت ( دختر)
37 اسما عربی اسم دخترانه جمع اسم، نامها، نام دختر ابومسلم خراسانی
38 اشتار آشوری اسم دخترانه الهه عشق و برکت
39 اشک فارسی اسم دخترانه آبی که از چشم می‌ریزد
40 اطلس یونانی اسم دخترانه پارچه ابریشمی، دیبا
41 اطلسی یونانی,فارسی اسم دخترانه اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگهای سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
42 اعظم عربی اسم دخترانه بزرگوارتر، بزرگ تر
43 افرا فارسی اسم دخترانه درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد
44 افروز فارسی اسم دخترانه ریشه افرختن
45 افرینا فارسی اسم دخترانه نام دختر سیامک پیشدادی
46 افسانه فارسی اسم دخترانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا
47 افسر فارسی اسم دخترانه کلاه پادشاهی، تاج
48 افسرخاتون فارسی اسم دخترانه افسر(فارسی) + خاتون(فارسی)، تاج بانو ، سر‌آمد همه زنان
49 افسردخت فارسی اسم دخترانه افسر( تاج) + دخت ( دختر)سرآمد همه دختران
50 افسون فارسی اسم دخترانه سحرانگیزی، جاذبه
روزهای خوب خواهند آمد. شاید امروز نه، اما سرانجام همه چیز درست خواهد شد
آماندا ... خودم
ملینا
ملیندا
روزانا
رزا
سارا
میراندا
تالیا
ملودیکا
هلنا
هاوانا
سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرده‌ ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام خداوند فراتر از تصور و تفکر من در زندگیم عمل نموده است خداوند مرا با محبت خود شرمنده نموده است خداوند حقیقتا و به تمامی معنا نیکوست
ارسال نظر شما