موضوع بحث

خانم دکتر طاهره بیدگلی بیمارستان پارسیان کسی تجربه ای داشته؟

| 1390/09/18 | 23:07 2 بازدید
موضوع بحث: خانم دکتر طاهره بیدگلی بیمارستان پارسیان کسی تجربه ای داشته؟
سلام
کسی از دوستان پیش این خانم دکتر زایمان داشته ؟کارشون چطوره؟
1388/06/22
|
10:15
کسی نیست؟
1390/09/18
|
23:04
رفیق خوب روزها رفیق روزهای خوب همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها
مامانا کسی پیش دکتر بیدگلی سزارین داشته؟کارش چطوره؟
1390/09/18
|
23:07
رفیق خوب روزها رفیق روزهای خوب همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها
ارسال پاسخ و نظر شما