موضوع بحث

خانم دکتر طاهره بیدگلی بیمارستان پارسیان کسی تجربه ای داشته؟

1390/09/18 23:07 2
موضوع بحث: خانم دکتر طاهره بیدگلی بیمارستان پارسیان کسی تجربه ای داشته؟
سلام
کسی از دوستان پیش این خانم دکتر زایمان داشته ؟کارشون چطوره؟
کسی نیست؟
رفیق خوب روزها رفیق روزهای خوب همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها
مامانا کسی پیش دکتر بیدگلی سزارین داشته؟کارش چطوره؟
رفیق خوب روزها رفیق روزهای خوب همیشه ماندگار من همیشه در هنوزها
ارسال پاسخ و نظر شما