موضوع بحث

آیا خواب زیاد نوزاد سه ماهه به علت مریضی باشه؟

ببخشید سیستمم زبان فارسی نداره جون عربی بعضی از حرفارو با ک و ج جایکزین می کنم
ببخشید سیستمم زبان فارسی نداره جون عربی بعضی از حرفارو با ک و ج جایکزین می کنم
نه مامامهر دکتر مغز و اعصاب چرا؟ بچه که هر دو ساعت بیدار می شه شیرشو می خوره اگه شبا هم حداقل یک یا دو بار بیدار می شه و شیر می خوره مشکلی نیس
ارسال پاسخ و نظر شما